Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl

Czytaj dalej