Komunikat z dnia 03.10.2022 dotyczący rekompensat za ogrzewanie.

>>POBIERZ<<

Sopot, dnia 03.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967), określone grupy odbiorców zasilanych w ciepło z systemów ciepłowniczych lub lokalnych źródeł ciepła (w których średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła przekracza średnie ceny określone w ustawie) będą uprawnione do cen z rekompensatą.

Budynki NSM Sopot Dolny należą do grupy podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 Ustawy (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, itp.). W dniu 11.10.2022 r. upływa nam termin do złożenia oświadczenia warunkującego uzyskanie w/w rekompensaty. Ze względu na treść ustawy, niezbędna jest Państwa pomoc.

Proszę o dostarczenie do siedziby Spółdzielni wypełnionej przez Państwa informacji (każdy Mieszkaniec ma w swojej skrzynce pocztowej treść tego komunikatu) – mailowo skan na adres sekretariat@nsmsopotdolny.pl, osobiście w siedzibie Spółdzielni bądź poprzez wrzucenie do skrzynki Spółdzielni wiszącej na klatce schodowej – najpóźniej do dnia 07.10.2022 r. godz.: 15:00:

  1. Czy w Państwa lokalu prowadzona jest działalność gospodarcza:

Tak

Nie

  1. Jeśli odpowiedź na 1 pytanie była twierdząca, proszę o wskazanie danych firmy, w tym przedmiotu jej działalności:
  2. Proszę o informację czy w ramach wskazanej w pkt 2 działalności występowaliście Państwo o przyznanie jakiegokolwiek dodatku/rekompensaty za ciepło? Jakiej i do jakiego podmiotu?

W celu prawidłowego złożenia oświadczenia, powyższe dane są nam niezbędne.

Z wyrazami szacunku,