Oferty Pracy – Przetargi

  • Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych – Mściwoja II 52 w Gdańsku
    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w 4 kondygnacyjnym 3 klatkowym budynku wielorodzinnym przy ul. Mściwoja II 52 w Gdańsku Zamawiający: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204 e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 I. Tryb udzielenia Zamówienia Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Działu Technicznego – Pan Piotr Pieńkowski tel. 539349238. Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał Komisję. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w 4 kondygnacyjnym 3 klatkowym Budynku wielorodzinnym położonym w Gdańsku przy ul. Mściwoja II 52: W zakres zamówienia wchodzą:

    >>Więcej<<