Polityka Prywatności

Szanowni Państwo, Poniższa informacja jest kierowana do Państwa przez Nauczycielską Spółdzielnie Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie woj. Pomorskie, która jest właścicielem strony internetowej www.nsmsopotdolny.pl
w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informuje Państwa jak poniżej: Rodzaj przetwarzanych danych oraz cel ich przetwarzania Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny wiąże się z potrzebą kontaktowania się z Państwem i wysyłania Państwu pocztą elektroniczną zaproszenia do współpracy, ofert handlowych i usługowych, informacji o produktach oraz informacji związanych z działalnością statutową, w szczególności związanych z bieżącymi dzianiami związanymi z całym spektrum spraw związanych z zarządzaniem nieruchomościami poprzez swoją stronę internetową www.nsmsopotdolny.pl oraz ogólnie dostępne portale społecznościowe. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy lub instytucji, stanowisko oraz adres e-mail i telefon. Źródło danych oraz czas przetwarzania danych Państwa dane zostały przez Nauczycielską Spółdzielnię Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych lub w związku z kontaktami z Państwem związanymi z działalnością Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny. Przetwarzanie tych danych jest istotne z punktu widzenia celów naszej Spółdzielni, jakimi są min. skutecznie działanie w zakresie zarządzania nieruchomościami, prowadzenia procesów inwestycyjnych i remontowych i bieżącego, sprawnego reagowania na pojawiające się problemy członków Spółdzielni. . Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji tych celów lub do czasu zgłoszenia przez Państwa woli usunięcia Państwa danych z bazy Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie.
Kategorie odbiorców danych:
Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie może przekazywać Państwa dane dla podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej, realizacji usług związanych z przeglądami okresowymi, remontami, inwestycjami realizowanymi na rzecz Spółdzielni.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Mogą Państwo żądać dostępu do danych, które Państwa dotyczą, poprawiać je, żądać usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas informacji, prosimy o wysłanie e-mail na adres: sekretariat@nsmsopotdolny.pl Administratorem Państwa danych jest: Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot. W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych. 1. Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników, stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. 2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług Serwisu, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia Konta, Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie, jak i w przyszłości jego danych osobowych. 3. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Administrator, który przetwarza je zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z prowadzeniem działalności Serwisu. 4. Administrator zapewnia wszystkim Użytkownikom posiadającym Konto realizację uprawnień wynikających z przepisu art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Procedura usunięcia i zmiany danych opisana jest szczegółowo w Pomocy. 5. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Użytkowników, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora w Serwisie Usług oraz dane eksploatacyjne, takie jak: a) rodzaj przeglądarki, przy użyciu której Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Chrom, Google, Internet Explorer); b) system operacyjny urządzenia, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z Serwisu (np. Macintosh, Windows); c) adres IP oraz nazwę domeny (np. Onet, TPNet). 6. Administrator informuje, iż ze względu na specyfikę Usług w Serwisie tylko z części Usług Serwisu Użytkownik może korzystać anonimowo albo przy wykorzystaniu pseudonimu – Loginu. 7. W publicznych formach kontaktu z innymi Użytkownikami Serwisu (forum, komunikatory internetowe, komentarze do artykułów itp.) Użytkownik ujawnia swoje dane osobowe wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystują do przesyłania Użytkownikom określonych informacji. Dlatego te dane nie podlegają Polityce prywatności. 8. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług w Serwisie, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. 9. Zbierane dane Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz do publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna. Publikacja w tych wyszczególnionych mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie umożliwiały ujawnienia tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody. 10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisu Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie. jego usług, np.: zmiany, aktualizacje, wewnętrzne promocje, ankiety (z zastrzeżeniem, że udzielenie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika) i konkursy (organizowane przez Administratora lub na jego zlecenie lub przy jego udziale); niekomercyjnych listów (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste) oraz informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – również podmiotów współpracujących z Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie., przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych swoich Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na swoje konto e-mail. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczona jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 11. Administrator może także przeprowadzać sondaże zawierające pytania za pomocą poczty elektronicznej kierowanej do Użytkowników lub bezpośrednio na stronach Serwisu. Dane uzyskane z tego typu sondaży posłużą do tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników, będą wykorzystywane bezpośrednio przez Administratora lub mogą zostać przekazane jego partnerom marketingowym. Dane te mogą być przekazywane oraz wykorzystywane w celu publikacji w takich mediach, jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, jednakże jedynie w postaci informacji zbiorczych i w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości poszczególnych Użytkowników bez ich zgody. 12. Google Analytics będzie gromadzić identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google i będzie tymczasowo łączyć je z danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców.