Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej

W dniu 09.06.2023. biuro spółdzielni nie będzie czynne. W związku  z  powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.06.2023 do godz.15.00. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie

Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot

KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Technicznego Piotr Pieńkowski tel. 539349238.

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w części wspólnej w 11 kondygnacyjnym I klatkowym budynku wielorodzinnym położonym przy Al. Niepodległości 694 w Sopocie:

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

• Demontaż istniejącej instalacji poziomów instalacyjnych

  • Wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych na trójfazowe zgodne z wymogami Energa (66 mieszkań)
  • Wymiana włączników oraz dzwonkowych na jednakowe 66 sztuk
  • Wymiana drzwiczek w rozdzielni głównej na parterze na wykonane z grubej blachy (1 -1,5 mm)
  • Istniejące tablice piętrowe należy zdemontować i wkuć w ściany 21 sztuk wymiar 103×48 cm), uporządkować ułożenie zabezpieczeń oraz liczników, zamontować nową tablicę przystosowaną do montażu 3 liczników 3-fazowych
  • Doprowadzenie przewodu 5×6 mm2 od zabezpieczeń przedlicznikowych do licznika w mieszkaniu. Około 65 mb kabla na piętro
  • Podpięcie przewodu 5 żyłowego do licznika w lokalu (1 faza lub 3) (założenie w skrzynce lokatorskiej zabezpieczenia 3-fazowego i wyłącznika różnicowo prądowego)
  • Wyrównanie ścian w miejscach wkłucia szafek (wyrównanie i 1-krotne obmalowanie farbą na biało).
  • Wykonanie badań elektrycznych dla całej instalacji w budynku po wymianie instalacji elektrycznej w części wspólnej.

>>Więcej<<