REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY W SOPOCIE

§ 1
Podstawa prawna

Podstawą prawną uchwalenia niniejszego Regulaminu Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego w
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie dalej Regulamin stanowią
następującego akty prawne i wewnętrzne:
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016) dalej RODO,
b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781 tj.),
c) Statut Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie.

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach Nauczycielskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie – dalej Spółdzielnia.

§ 3
Słowniczek pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Administrator Danych Osobowych –Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w
Sopocie w zakresie danych osobowych rejestrowanych w jej zasobach, najemca lokalu użytkowego
w zakresie danych osobowych rejestrowanych w najmowanym lokalu użytkowym,
2. Budynek – będące w posiadaniu Spółdzielni nieruchomości budynkowe wielolokalowe na
nieruchomościach, wobec jakich przysługuje Spółdzielni prawo własności, współwłasności lub
użytkowania wieczystego,
3. Komitet Domowy- fakultatywna, opiniodawcza reprezentacja samorządu Mieszkańców
poszczególnych Budynków w zasobach Spółdzielni,
4. Lokal użytkowy- lokal znajdujący się w budynku mieszkalnym lub niemieszkalnym będącym w
zasobach Spółdzielni, w jakim prowadzona jest działalność gospodarcza lub inna o funkcji
niemieszkalnej. Za lokal użytkowy uważa się również część lokalu mieszkalnego przeznaczonego na
prowadzenie działalności, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim,
5. Mieszkańcy – osoby zamieszkałe w lokalach mieszkalnych w Budynkach będących w zasobach
Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej
własności, najemca lokalu mieszkalnego i osoba faktycznie zamieszkująca lokal w Budynku
mieszkalnym będącym w zasobach Spółdzielni,
6. Monitoring- monitoring wizyjny oraz wszelka infrastruktura, w tym kamery,
7. Nieruchomości – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe będące w posiadaniu Spółdzielni, co do
których Spółdzielni przysługuje tytuł prawny,
8. Nośnik danych- wszystkie nośniki i urządzenia, na jakich zapisane są w postaci elektronicznej
informacje, m.in. dyski, karty, pamięć przenośna,
9. Zasoby- nieruchomości, budynki mieszkalne, lokale użytkowe, pawilony Spółdzielni.

§ 4

Zakres i cel monitoringu wizyjnego

1. Spółdzielnia jako Administrator Systemu Monitoringu Wizyjnego, decyduje o celach i
funkcjonowaniu systemu monitoringu wizyjnego. Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na
stronie internetowej nsmsopotdolny.pl.
2. Zakres monitoringu wizyjnego: Budynki (elewacje, klatki schodowe, windy, urządzenia techniczne)
oraz ciągi piesze, place zabaw, śmietniki, tereny zielone i parkingi, będące w zasobach Spółdzielni.

Strona 2 z 3
Miejsca, gdzie Spółdzielnia ma zamontowany monitoring wizyjny są zawsze odpowiednio oznaczone
za pomocą tablic informacyjnych oraz znaków graficznych.
3. W przypadku objęcia monitoringiem wizyjnym zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego
oznaczenia umieszczane są przy wejściu w obręb danej przestrzeni (Budynku).
4. Wybór miejsc objętych monitoringiem należy do Komitetu Domowego danego Budynku, a w
przypadku jego niewyłonienia – do Mieszkańców w porozumieniu z Zarządem Spółdzielni.
5. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i
mienia na terenie monitorowanym, zapobieganiem kradzieżom i niszczeniom mienia,
rejestrowaniem zdarzeń pozwalających na wykrycie sprawcy przestępstwa, ograniczeniem
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, ograniczaniem przebywania osób bezdomnych
w Budynkach Spółdzielni, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Spółdzielnia współpracuje z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną poprzez niezwłoczne
przekazywanie informacji o zaobserwowanych i zarejestrowanych zagrożeniach. Po objęciu
monitoringiem wizyjnym wszystkich Budynków będących w zasobach Spółdzielni, na mocy
odrębnego porozumienia, zostanie udostępniony monitoring wizyjny Policji w Sopocie w celu
realizacji postanowień zawartych w ust. 5 powyżej.
§ 5

Zasady, funkcjonowanie i obsługa monitoringu

1. Na system monitoringu wizyjnego w Spółdzielni składają się kamery, sprzęt sieciowy, urządzenia
rejestrujące oraz urządzenia zapisujące na nośnikach danych.
2. Rejestrowaniu danych i ich zapisaniu na nośnikach podlega obraz (wizja) z kamer systemu
monitoringu.
3. Komitet Domowy danego Budynku, a w przypadku jego niewyłonienia – Mieszkańcy w porozumieniu
z Zarządem Spółdzielni decydują o liczbie kamer oraz ich umiejscowieniu, mając przede wszystkim
na uwadze ocenę bezpieczeństwa danego zasobu Spółdzielni.
4. Zarejestrowane dane przez kamery monitoringu wizyjnego w Spółdzielni nie mogą naruszać
godności osobistej oraz prawa do prywatności.
5. Dane zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu i przechowywane, stanowią dane
osobowe.
6. Obsługę systemu monitoringu sprawują osoby posiadające upoważnienia nadane im przez Zarząd
Spółdzielni. Osoby te zobowiązane są również do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu wizyjnego czy dotyczących bezpieczeństwa
funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego.
7. Monitoring wizyjny w Spółdzielni funkcjonuje całodobowo.
8. Spółdzielnia na podstawie odrębnych umów z wykonawcami może powierzyć obsługę i nadzór nad
systemem monitoringu firmom zewnętrznym. Szczegółowe zasady dotyczące administrowania
danych i obsługi monitoringu wizyjnego określone będą stosownymi postanowieniami umownymi.

§ 6

Udostępnianie danych osobowych objętych monitoringiem w Spółdzielni

1. Spółdzielnia dla celów dowodowych zabezpiecza zarejestrowane przez system monitoringu
zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu Mieszkańców, kradzieży, niszczenia mienia
na wniosek:
a) osób trzecich wykazujących interes prawny,
b) organom prowadzącym postępowania, np. Policji i Prokuraturze, Sądom, Straży Miejskiej.
2. Zabezpieczenie danych z systemu monitoringu polega na zarejestrowaniu danych na nośnikach
danych, co umożliwia ich powielenie.
3. Nośniki danych obejmujące zarejestrowane dane powinny być odpowiednio zabezpieczone i
przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu.
4. Zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych kamerami systemu monitoringu odbywa się
każdorazowo na pisemny/przesłany faxem/e-mailem wniosek zgłoszony przez podmioty, o jakich
mowa w ust. 1 powyżej.

Strona 3 z 3
5. Zabezpieczone dane z systemu monitoringu udostępniane są wyłącznie organom prowadzącym
postępowanie co do zarejestrowanego zdarzenia np. Straży Miejskiej, Policji, Prokuraturze czy
Sądom.
6. Na potrzeby prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie
wraz z oświadczeniem o zakazie rozpowszechniania i użycia danych wyłącznie na potrzeby
prowadzonej sprawy, Spółdzielnia ma prawo udostępnić ubezpieczycielowi Spółdzielni
zabezpieczone dane.
7. Nagrania z kamery przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, a następnie są one
usuwane lub nadpisywane przez nagrania z kolejnych dni. Jeśli nagrania stanowią lub mogą stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, wówczas termin ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi
roszczeniami. Po upływie okresów, o których mowa wyżej nagrania podlegają zniszczeniu, o ile
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
8. Z czynności zniszczenia danych sporządza się pisemny protokół zawierający następujące dane: skład
Komisji (imię, nazwisko, stanowisko służbowe), czas i miejsce zarejestrowanych danych
podlegających zniszczeniu, sposób, czas i miejsce zniszczenia, podpis Komisji.

§ 7

Monitoring w lokalach użytkowych

1. Najemca lokalu użytkowego będącego w zasobach Spółdzielni, jest uprawniony do montażu
monitoringu w lokalu użytkowym na swój koszt wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Zarządu
Spółdzielni.
2. Administratorem rejestrowanych danych osobowych przez monitoring w lokalu użytkowym jest
najemca.
3. Miejsca, gdzie najemca lokalu użytkowego ma zamontowany monitoring wizyjny muszą być
odpowiednio oznaczone za pomocą tablic informacyjnych oraz znaków graficznych. Ponadto,
najemca lokalu użytkowego, w jakim został zamontowany monitoring powinien wywiesić informację
o podmiocie będącym administratorem danych osobowych rejestrowanych przez monitoring.
4. Monitoring wizyjny w lokalu użytkowym może obejmować zasięgiem okna i drzwi zewnętrzne lokalu
użytkowego, z wyłączeniem nieruchomości stanowiącej mienie Spółdzielni (poza przedmiotem
najmu, jak i nieruchomości wspólnych.)
5. W przypadku uznania przez Spółdzielnię, iż doszło przy montażu monitoringu przez najemcę lokalu
użytkowego do naruszenia opisanych powyżej zasad, Zarząd Spółdzielni podejmuje uchwałę co do
cofnięcia zgody, o jakiej mowa w ust. 1 powyżej oraz jest uprawniony do żądania od najemcy
niezwłocznego demontażu monitoringu wizyjnego.
§ 8
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2 z dnia 23.01.2023 r. z mocą
obowiązującą od dnia 23.01.2023 r.