REGULAMIN NAJMU KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH W BUDYNKACH W ZASOBACH NSM SOPOT DOLNY

>>Odnośnik do uchwały nr 8 z dnia 23.04.2024 <<

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2023.).438 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U.2021.0.648 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U.2020.0.1910 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 23.04.1994 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.0.1360 t.j.)
 5. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2023.0.725 t.j.)
 6. Statut Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie z dnia 22.09.2001 r. ze zm.
 7. Regulamin Porządku Domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie z dnia 03.06.2019 r. ze zm.

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnych, które są częścią nieruchomości wspólnej.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu użyto słów wskazanych poniżej, należy pod tymi skrótami rozumieć:
  1. Spółdzielnia – Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie
  2. użytkowników lokali – członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, najemców lokali mieszkalnych, najemców lokali użytkowych
  3. nieruchomości wspólnej – grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali
  4. pomieszczenia wspólne – pomieszczenie znajdujące się poza lokalem mieszkalnym lub lokalem użytkowym, przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców danej nieruchomości (np. pralnie, suszarnie, wózkownie, pomieszczenia pozsypowe, pomieszczenia gospodarcze a także inne pomieszczenia zaewidencjonowane jako pomieszczenia wspólnego użytku danej nieruchomości)
  5. współwłaściciel – Spółdzielnia oraz właściciele wyodrębnionych lokali w danej nieruchomości
  6. pożytki – dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego, zasilające wpływy danej nieruchomości (czynsz najmu, czynsz dzierża» pomieszczeń wspólnych)
  7. najemca lokalu mieszkalnego lub użytkowego — osoba pozostająca w stosunku najmu ze Spółdzielnią.
 3. Spółdzielnia dopuszcza oddanie w najem pomieszczeń wspólnych odpowiadających części nieruchomości wspólnej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, chyba że użytkowanie pomieszczenia wspólnego wymaga stałego dostępu pracowników Spółdzielni lub firm technicznych świadczących na rzecz Spółdzielni usługi. Opinię w tej sprawie wydaje Kierownik Działu Technicznego i/lub Administrator.

§2

 1. O najem pomieszczeń wspólnych mogą ubiegać się osoby fizycznej , jak i osoby prawne.
 2. Pomieszczenia wspólne muszą być używane przez użytkowników lokali zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Użytkownik lokalu ma prawo do korzystania z pomieszczenia wspólnego w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych użytkowników lokali oraz z zachowaniem zasad dobrosąsiedzkich.
 4. Sposób użytkowania pomieszczeń wspólnych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Regulaminem porządku domowego Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie, Statutem Spółdzielni, i nie może zakłócać porządku, ładu i spokoju innych użytkowników lokali w danej nieruchomości.
 5. Pożytki z wynajmowanych pomieszczeń wspólnych służą pokrywaniu wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem danej nieruchomości, a w częściach przekraczających te wydatki przypadają one właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej, stosownie do postanowień ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 6. Decyzję o przeznaczeniu pomieszczenia wspólnego do przekazania w stosunek najmu, podejmuje Zarząd, na wniosek użytkowników lokali w danej nieruchomości, podjętego zwykłą większością głosów.
 7. Najemca pomieszczenia wspólnego:
  1. zobowiązany jest do użytkowania pomieszczenia wspólnego w sposób zgodny z celem, na jakie zostało ono wynajęte oraz do zwrotu w stanie niepogorszonym
  2. nie może bez zgody Spółdzielni oddać osobie trzeciej pomieszczenia wspólnego do płatnego bądź bezpłatnego użytkowania
  3. ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w pomieszczeniu wspólnym bądź poza nim, będące następstwem używania wynajmowanego pomieszczenia wspólnego.
 8. Przekazanie pomieszczenia wspólnego w najem następuje na podstawie protokołu zdawczo — odbiorczego z podpisami obu stron umowy najmu. Protokół określa stan techniczny i porządkowy oraz ewentualne wyposażenie najmowanego pomieszczenia wspólnego w dniu przekazania.
 9. Wszelkie adaptacje i ulepszenia, roboty remontowe prowadzone w pomieszczeniach wspólnych stanowiących przedmiot najmu wymagają pisemnej zgody Spółdzielni.
 10. Warunki techniczne wykonania adaptacji/ robót remontowych pomieszczenia wspólnego określa pisemnie Spółdzielnia, na wniosek najemcy.
 11. Najemca, który bez pisemnej zgody Spółdzielni dokonał ulepszenia lub wykonał remont pomieszczenia wspólnego będącego przedmiotem najmu z chwilą rezygnacji z jego dalszego użytkowania (wygaśnięcia, rozwiązania stosunku najmu, odstąpienia od umowy najmu) nie może domagać się zwrotu poniesionych kosztów.
 12. Najemcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych w pomieszczeniu wspólnym w okresie obowiązywania umowy, do których ponoszenia jest zobowiązany umową, przepisami Kodeksu Cywilnego.
 13. Jeżeli stan techniczny lub estetyka wykonanych robót adaptacyjnych i remontowych budzić będzie zastrzeżenia, Spółdzielnia ma prawo żądać przywrócenia pomieszczenia wspólnego do stanu pierwotnego na koszt i ryzyko najemcy.
 14. Spółdzielnia ma prawo dokonywania kontroli wykorzystywania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem wskazanym w umowie. Kontrolę przeprowadzają komisyjnie pracownicy Spółdzielni sporządzając z przeprowadzonych czynności protokół.
 15. Po ustaniu stosunku najmu pomieszczenia wspólnego, najemca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Spółdzielni pomieszczenia w stanie co najmniej niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie pomieszczenia wspólnego będące następstwem jego prawidłowego używania. Podstawę do ustalenia stanu technicznego, w momencie jego przekazania przez najemcę Spółdzielni, stanowić będzie protokół zdawczo— odbiorczy z podpisami obu stron.

§3

 1. Osoba zainteresowana wynajęciem pomieszczenia wspólnego składa do Spółdzielni pisemny wniosek, zawierający opis jego przeznaczenia. Do wniosku należy przedłożyć zgodę Komitetu Domowego danej nieruchomości, a w jej braku zgodę większości współwłaścicieli lokali w danej nieruchomości.
 2. Przed podpisaniem umowy najmu pomieszczenia wspólnego, Spółdzielnia może żądać od osoby, z którą zamierza zawrzeć umowę, uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy organ o planowanej przebudowie. Przyszły najemca uzyskuje stosowne decyzje i pozwolenia we własnym zakresie, i na własny koszt.
 3. Na dzień złożenia wniosku użytkownik lokalu zainteresowany wynajęciem pomieszczenia wspólnego nie może posiadać zadłużenia w Spółdzielni.
 4. W przypadku złożenia wniosku o wynajęcie pomieszczenia wspólnego tylko przez jednego użytkownika lokalu (za jednego użytkownika lokalu rozumie się małżeństwo, osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie), opłatę za najem przyjmuje się w wysokości nie niższej niż 1% liczony od minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS za m2.
 5. W przypadku złożenia wniosku o wynajęcie tego samego pomieszczenia wspólnego przez więcej niż jednego użytkownika lokalu pierwszeństwo zawarcia umowy najmu przysługuje użytkownikowi lokalu, który udokumentował we wniosku inwalidztwo w zakresie sprawności ruchowej zainteresowanego lub zameldowanego członka rodziny zainteresowanego.
 6. Jeśli żaden lub wszyscy użytkownicy lokali występujący z wnioskiem o wynajęcie pomieszczenia wspólnego spełniają kryterium, o którym mowa w ust. 5, o wyborze najemcy pomieszczenia wspólnego decyduje najwyższa z zaoferowanych kwot tytułem czynszu najmu.
 7. Poza opłatą czynszową, najemca zobowiązany jest wnosić opłaty niezależne od Spółdzielni, w tym w szczególności: z tytułu zużycia mediów, jeśli są one dostarczone do danego pomieszczenia wspólnego, na warunkach określonych w umowie najmu i zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni przepisami wewnętrznymi.
 8. Opłata za najem pomieszczenia wspólnego będzie doliczana do opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny.
 9. Najemca, którego opłaty z tytułu najmu pomieszczenia wspólnego nie są doliczane do opłat eksploatacyjnych, zobowiązany jest do wpłacania należności wynikających z tytułu umowy najmu na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spółdzielnię.
 10. Umowa najmu pomieszczenia wspólnego zostaje zawarta na czas określony do 3 lat. Umowa najmu określać będzie prawa i obowiązki najemcy oraz Spółdzielni, ponad to co wynika z niniejszego regulaminu.
 11. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy najmu oraz wszelkich regulaminów i innych aktów wewnętrznych Spółdzielni, jak również przepisów obowiązującego prawa.
 12. Użytkowanie pomieszczeń wspólnych nie rodzi żadnych praw własności, jak również nie mogą one być przedmiotem obrotu, w tym nie mogą być przekazywane przez najemcę innym osobom. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, po śmierci najemcy wygasa jego umowa najmu. Spadkobiercy mają termin 3 miesięcy od zgłoszenia do Spółdzielni zgonu najemcy do opróżnienia pomieszczenia wspólnego i jego wydania. W przypadku braku spadkobierców, bądź ich nie zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od powzięcia przez Spółdzielnię wiadomości o śmierci najemcy bądź nieopróżnienia w terminie 3 miesięcy przez spadkobierców pomieszczenia wspólnego i jego wydania, Spółdzielnia komisyjnie wejdzie do pomieszczenia wspólnego i opróżni lokal po uprzednim dokonaniu spisu inwentarza. Rzeczy będą przechowywane odpłatnie w wyznaczonym miejscu w Spółdzielni. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od śmierci najemcy, nie zostaną odebrane rzeczy przez spadkobierców, Spółdzielnia jest uprawniona do ich ywozu i utylizacji.
 13. Po ustaniu stosunku najmu, były najemca jest zobowiązany niezwłocznie do opróżnienia pomieszczenia wspólnego i jego wydania Spółdzielni. Zastosowanie ma S 2 ust. 15 niniejszego regulaminu.
 14. Spółdzielnia oświadcza, iż korzystanie z pomieszczenia wspólnego (w tym jego części) bez podstawy prawnej jest niedozwolone. Pisemne wezwanie od Spółdzielni do zaniechania bezumownego korzystania z pomieszczenia wspólnego lub jego części uznaje się za powiadomienie skuteczne, choćby powróciło z adnotacją „nie podjęto w terminie”.
 15. W sytuacji bezumownego korzystania z pomieszczenia wspólnego lub jego części, Spółdzielnia jest uprawniona do naliczania opłaty za bezumowne korzystanie w wysokości 200 % maksymalnej stawki najmu pomieszczenia wspólnego obowiązującej w Spółdzielni. Spółdzielnia może wraz z wezwaniem do zapłaty, pisemnie wezwać użytkownika do zdania pomieszczenia wspólnego lub do zawarcia umowy najmu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 16. W przypadku, gdy użytkownik, pomimo pisemnego wezwanie do zaniechania bezumownego korzystania, nie opuści zajmowanego pomieszczenia wspólnego, zobowiązany będzie dodatkowo do zapłaty kary umownej za każdy dzień, w jakim powinien opuścić pomieszczenie wspólne, w wysokości 500 zł za dzień.
 17. W przypadku, kiedy Spółdzielnia nie ma możliwości ustalenia użytkownika, który bezumownie korzysta z pomieszczenia wspólnego, przejmuje je komisyjnie, sporządzając z tej czynności protokół wraz ze spisem inwentarza, ze wskazaniem miejsca przechowywania rzeczy. Do niniejszego przypadku, zastosowanie ma ust. 12 niniejszego paragrafu.
 18. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku wynajęcia pomieszczeń wspólnych na potrzeby prac remontowych wykonywanych na rzecz Spółdzielni. Warunki najmu pomieszczeń wspólnych określa w takim przypadku każdorazowo umowa najmu zawarta pomiędzy Spółdzielnią, a osobami wykonującymi na rzecz Spółdzielni prace remontowe.
 19. Na dwa miesiące przed ustaniem stosunku najmu, Spółdzielnia wywiesza na klatkach schodowych, na stronie internetowej www.nsmsopotdolny.pl oraz wysyła e-mailem do osób posiadających prawa do lokali w zasobach Spółdzielni informację o możliwość ubiegania się o najem zwalnianego pomieszczenia wspólnego. Procedura wyboru określona jest w ust. 4 — 6 powyżej.
§4
 1. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 16/2023 z dnia 21.08.2023 r. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.
 2. W sprawach spornych, nieuregulowanych w regulaminie decyzję podejmuje Zarząd. Od decyzji Zarządu, przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.