REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU OSIEDLE AL. NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 1. Przedmiot regulaminu .

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu prowadzonego przez APCOA Parking Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie , kod pocztowy 00-124 , Rondo ONZ 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy , pod numerem KRS 0000129400 , o kapitale zakładowym w wysokości 3.000 .000 złotych, REGON 012110239 , NIP 526-03-07-689 (dalej: „APCOA „).

Na terenie parkingu zgodnie z zasadami ruchu drogowego określonymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym obowiązuje strefa ruchu.

WJAZD NA TEREN PARKINGU OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU

 1. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie :
  1. Czas Postoju Pojazdu – jest to okres na jaki została zawarta Umowa Najmu Miejsca Parkingowego; 2 .2. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na terenie parkingu;
  2. . Korzystający z Parkingu – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem bądź posiadaczem Pojazdu, który wjeżdża Pojazdem na Parking i umieszcza pojazd na terenie Parkingu ;
  3. . Oplata Parkometrowa – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu tj. parkowania pojazdu, wysokość czynszu zależna jest od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określona jest w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w cenniku;
  4. Opłata Dodatkowa – kara umowna w kwocie wskazanej w informacji umieszczonej na Parkometrze lub w cenniku, płatna przez Korzystającego z Parkingu w przypadkach określonych w punkcie 8 Regulaminu ;
  5. Parking – teren wyznaczony przez APCOA i będący Parkingiem niestrzeżonym;
  6. Parkometr – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu przystosowane do pobierania Opiaty Parkometrowej należnej tytułem najmu Miejsca Parkingowego (instrukcja obsługi Parkometru umieszczona jest na Parkometrze);
  7. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego; 2 .9. Pojazd – silnikowy środek transportu ;
  8. Umowna Najmu – Umowa najmu Miejsca Parkingowego zawarta pomiędzy Korzystającym z Parkingu a APCOA zgodnie z treścią pkt. 3.1 Regulaminu;
  9. Kontroler Parkingu – osoba uprawniona przez APCOA do sprawdzenia , czy Korzystający z Parkingu korzysta z niego w sposób określony niniejszym Regulaminem iw przypadku naruszeń do postępowania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.
  10. .Abonament – opłata wniesiona za postój okresowy , na podstawie zawartej odrębnej umowy, uprawniająca do postoju na Parkingu, po wyłożeniu Karty Abonamentowej za przednią szyba pojazdu
  11. Karta Abonamentowa – dokument wydany przez Zarządzającego Parkingiem, uprawniający do postoju
 2. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.
  1. . Poprzez wjazd na teren Parkingu Korzystający z Parkingu zawiera z APCOA Umowę Najmu Miejsca Parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).

 

  1. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania Pojazdu na terenie Parkingu i kończy się z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu,
  2. Korzystający z parkingu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień . W przypadku nie zaakceptowania zasad Regulaminu Korzystający z Parkingu ma prawo odstąpić od Umowy Najmu w terminie 1O minut od wjazdu na teren Parkingu. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy Najmu, będzie ona uważana za niezawartą a Korzystający z Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie opuścić teren Parkingu.
  3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3.5 t , których Korzystający z Parkingu uiścili Opłatę Parkometrową za najem miejsca parkingowego , wykupili stosowny Abonament oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie (kartę) na parkowanie na terenie parkingu.
 1. Opłata Parkometrowa ,
  1. . Korzystanie z parkingu możliwe jest na podstawie zawartej z Zarządzającym umowy najmu miejsca parkingowego. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest z góry uiścić Opłatę Parkometrową określoną w cenniku odpowiednią dla danego planowanego Czasu Postoju Pojazdu lub pobrać darmowy bilet parkingowy , według wskazań wynikających z informacji umieszczonej na Parkometrze , lub wyłożyć ważną kartę abonamentową w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
  2. . Opłatę Parkometrową uiszcza się poprzez wrzucenie odpowiedniej kwoty do Parkometru lub dokonanie płatności kartą płatniczą, jeżeli Parkometr umożliwia taką metodę płatności.
  3. . Dowodem uiszczenia Opłaty Parkometrowej lub uprawnienia do parkowania Pojazdu jest bilet parkingowy wydawany przez Parkometr po uiszczeniu Opłaty Parkometrowej lub wydawany bez opłaty, jeżeli cennik tak stanowi.
  4. . Korzystający z Parkingu jest zobowiązany umieścić bilet parkingowy bądź kartę abonamentową pod przednią szybą Pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego , w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkometrowej bądź abonamentowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu.
  5. Opłaty za parkowanie obowiązują od poniedziałku do niedzieli włącznie , 24 godziny na dobę.
  6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu i pobieraniu opłaty poprzez Parkometr należy zgłosić bezpośrednio obsłudze parkingu lub dzwoniąc pod numer widniejący na Parkometrze .
  7. . Stawką zerową za parkowanie na Parkingu objęte są osoby niepełnosprawne, parkujące na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych , które mają wyłożoną w widocznym miejscu na podszybiu Pojazdu ważną Europejską Kartę Osoby Niepełnosprawnej.
  8. . Bilet Parkingowy lub Abonament są ważne tylko dla tego Parkingu.
  9. . Na jeden lokal w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię przypada 1 darmowy abonament uprawniający do parkowania na terenie Parkingu. Powyższe nie dotyczy najmu krótkoterminowego .

4.1O. Na Parkingu obowiązują 3 rodzaje abonamentów :

a) abonament komercyjny w cenie określonej w cenniku;

b} abonamenty preferencyjne dla mieszkańców , którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo własności lokalu w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (z wyłączeniem najmu krótkoterminowego) oraz dla mieszkańców będących członkami Spółdzielni i najemców lokali użytkowych w przypadku chęci parkowania kolejnego pojazdu

c) abonament darmowy zgodnie z 4.9 powyżej

4.11.Posiadanie Karty Mieszkańca oraz zakup Abonamentu nie gwarantują dostępności miejsca

parkingowego na Parkingu.

 

 1. Czas postoju Pojazdu.
  1. . Maksymalny nieprzerwany czas postoju pojazdu wynosi 2 dni, po upływie tego terminu Korzystający z Parkingu zobowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu poczytuje się, iż Korzystający z Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie.
 2. Obowiązki Korzystającego z Parkingu.
  1. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Parkometrowej ,bądź Abonamentu a w przypadkach przewidzianych w punkcie 8 Regulaminu również do uiszczenia Opłaty Dodatkowej.
  2. . Korzystający z Parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu jak i związanych z przebywaniem Pojazdu na Parkingu.
  3. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z Parkingu innym Korzystającym z Parkingu.
  4. Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Korzystającym z Parkingu.
 3. Zasady korzystania z Parkingu.
  1. Parking jest niestrzeżony.
  2. . Parking jest czynny 24h przez siedem dni w tygodniu .
  3. . APCOA ani Spółdzielnia nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich , jak również za rzeczy pozostawione w tych pojazdach oraz ich utratę
  4. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego . Korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie .
  5. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10 km/h.
  6. Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną, ( z wyłączeniem Policji i Służb Więziennych ) materiały niebezpieczne w szczególności wybuchowe , łatwopalne , żrące lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.
  7. Na terenie Parkingu zakazane jest: spożywanie alkoholu i innych środków odurzających , palenie tytoniu, naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem , nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie Parkingu, niszczenia urządzeń, parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa, działania niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ. i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie Parkingu.
  8. Na Parkingu nie wolno parkować Pojazdu w miejscu niedozwolonym , tj. w szczególności : na przejściach dla pieszych („zebrach”); na chodnikach ; na drogach dojazdowych oraz drogach włączenia się do ruchu; na innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu postoju lub znakami poziomymi; na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem Pojazdów do tego upoważnionych; w miejscach, w których zaparkowanie Pojazdu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.
 4. Kary Umowne i odszkodowanie.
  1. W przypadku gdy Korzystający z Parkingu nie umieści pod przednią szybą Pojazdu ważnego biletu parkingowego , tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie Parkingu, wydawanego przez Parkometr bądź Abonamentu , w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz Pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego , w tym wysokości uiszczonej Opłaty Parkometrowej i dopuszczalnego Czasu Postoju Pojazdu, wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci Opiaty Dodatkowej w wysokości określonej w cenniku.

 

  1. Jeżeli do momentu upływu okresu 12 godzin parkowania, licząc od naliczenia Opłaty Dodatkowej, dany Pojazd nie opuści terenu Parkingu i nie zostanie uiszczona Opłata Parkometrowa , wówczas APCOA jest uprawniona do naliczenia kolejnej Opłaty Dodatkowej.
  2. Za każdy przypadek nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie obowiązków Korzystającego z Parkingu wskazanych w punktach 6.3 do 6.4, jak również zasad korzystania z Parkingu wskazanych w punktach 7.4 – 7.8, niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1. APCOA ma prawo naliczyć Korzystającemu z Parkingu karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.
  3. Opłata Dodatkowa może zostać również naliczona w przypadku jeżeli Pojazd zablokuje przejazd, drogę pożarową lub zajmuje miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych bez stosownego upoważnienia .
  4. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej APCOA umieści na Pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie Pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zachowuje APCOA.
  5. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w punkcie 8.5, w terminie wskazanym w tym dokumencie.
  6. APCOA może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie .
 1. Odholowanie Pojazdu.
  1. APCOA lub odpowiednie służby publiczne są uprawnione do odholowania Pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia lub w sytuacjach określonych przepisami prawa.
  2. W razie odholowania Pojazdu, informacja o miejscu pozostawienia Pojazdu zostanie udzielona odpowiednio przez APCOA pod numerem telefonu umieszczonym na Parkometrze lub odpowiednie służby publiczne w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  3. Jeżeli konieczność odholowania Pojazdu wynika z przyczyn leżących po stronie Korzystającego z Parkingu, wówczas koszty odholowania zostaną zwrócone APCOA przez Korzystającego z Parkingu.
 2. Koszty i windykacja.

10.1.W uzasadnionych przypadkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nieopłacone w terminie:

   1. Opłata Dodatkowa, lub
   2. odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania Umowy Najmu, lub
   3. koszty odholowania Pojazdu w przypadku, o którym mowa w punkcie 9.3.,

mogą być dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W uzasadnionych przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Korzystający z Parkingu może zostać dodatkowo obciążony kosztem pozyskania danych właściciela Pojazdu z CEPiK a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej APCOA wynikającej z postanowień Regulaminu, także kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.

 1. Dane osobowe

11.1.W związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu Miejsca Parkingowego, APCOA przetwarza dane osobowe osoby zawierającej Umowę Najmu (Korzystającego z Parkingu) i jest administratorem tych danych osobowych . Dane osobowe są również przetwarzane w celach rachunkowych (w tym wystawienia faktury) , windykacji wewnętrznej i zewnętrznej , postępowań egzekucyjnych , a także realizacji reklamacji. APCOA może również przetwarzać dane w usprawiedliwionych celach administratora danych, jakimi są w szczególności marketing bezpośredni produktów i usług, badanie danych statystycznych oraz badanie satysfakcji klienta.

  1. APCOA przetwarza następujące dane osobowe : numer rejestracyjny pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu na parkingach , na których zainstalowany jest monitoring wizyjny , a w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane; imię, nazwisko, adres zamieszkania , PESEL, adres e-mail, nr telefonu , numer rejestracyjny , marka pojazdu oraz wizerunek Korzystającego z Parkingu. Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z Umowy Najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych , windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.
  1. Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy Najmu Miejsca Parkingowego są firmy windykacyjne , dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, a także podmioty serwisujące te systemy i urządzenia na których są zainstalowane , banki, właściciele Parkingu w zakresie przewidzianym umową, a w granicach przewidzianym prawem również podmioty , którym APCOA zobowiązana jest udostępniać takie dane.
  2. APCOA dokłada należytej staranności , aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku gdy są przekazywane poza jej terytorium , dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy Najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym APCOA możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z Umową Najmu.
  4. Apcoa respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych . W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
   1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
   2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania , uzupełnienia i zmiany ,
   3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym „),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
   5. prawo do przenoszenia danych
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach APCOA jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania , a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu .
  5. APCOA realizuje wyżej wskazane prawa zapewniając możliwość złożenia odpowiedniego wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres parkingi@apcoa .pl, a także pisemnie na adres APCOA z oznaczeniem „dane osobowe”, z tym zastrzeżeniem , że :
   1. osoba , której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do informacji o danych , jednak prawo to może aktywnie realizować nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
   2. osoba ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych , w szczególności gdy dane nie są już niezbędne dla celów dla jakich zostały zebrane , a w szczególności dla realizacji Umowy Najmu. Jednakże APCOA nie ma obowiązku usunięcia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
    1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
    2. . wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym , w szczególności zaś ustawy o rachunkowości ,
    3. . celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych ,
    4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

W przypadku wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingu własnych produktów i usług lub profilowania , APCOA uwzględniani taki sprzeciw, jednak dalej będzie przetwarzać dane dalej w celu realizacji Umowy Najmu, wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości , rozpatrzenia reklamacji oraz prowadzenia windykacji wewnętrznej i zewnętrznej .

11.1O. W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych , APCOA powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem email: parkingi@apcoa .pl, ewentualnie pisemnie na adres APCOA .

Czas obowiązywania Regulaminu Regulamin obowiązuje od: 01.04.2021 r.