REGULAMIN PARKINGU PRZY ULICY MŚCIWOJA 50 i 52 W GDAŃSKU NA TERENIE NSM SOPOT DOLNY W SOPOCIE

REGULAMIN PARKINGU PRZY ULICY MŚCIWOJA 50 i 52 W GDAŃSKU NA TERENIE NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SOPOT DOLNY W SOPOCIE

§1

 1. Podstawę prawną funkcjonowania i obowiązywania niniejszego Regulaminu na terenie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie stanowi uchwała Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie Nr 22 z dnia 21.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2020
 2. r.
 3. Parking jest parkingiem prywatnym i nie jest strzeżony.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali stanowiących odrębną własność, nie będących członkami Spółdzielni w lokalach w budynkach stanowiących współwłasność Spółdzielni położonych przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku.

§2

Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu, poniższe zwroty otrzymują następujące brzmienie:

 1. Uprawnionym do korzystania z parkingu jest osoba fizyczna zamieszkująca lokal w nieruchomościach, należących do zasobów Spółdzielni położonych przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku.
 2. Miejscem parkingowym jest miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów.
 3. Karta parkingowa – potwierdzenie prawa do parkowania na stanowiskach postojowych, wyznaczonych przez Spółdzielnię. Spółdzielnia wydaje 1 kartę parkingową na 1 mieszkanie zlokalizowane przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku.
 4. Gość – osoba korzystająca ze stanowiska postojowego okazjonalnie i nie będąca mieszkańcem nieruchomości przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku.

§3

 1. Uprawnionymi do korzystania z parkingu są:
 2. Członkowie Spółdzielni, właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Spółdzielni położonych przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku oraz członkowie rodzin tych osób;
 3. goście osób, o których mowa w ust. 1 lit. a);
 4. osoby obsługujące karetki pogotowania, pojazdy policji i straży miejskiej, pojazdy straży pożarnej, służby oczyszczania w związku z realizowanymi przez te służby zadaniami;
 5. osoby niepełnosprawne z upośledzeniem narządów ruchu spełniające warunki określone w ust. 1 lit. a) i b);
 6. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 7. Członkowie Spółdzielni, właściciele lokali stanowiących odrębną własność, nie będących członkami Spółdzielni w lokalach w budynkach stanowiących współwłasność Spółdzielni położonych przy ul. Mściwoja 50 i 52 w Gdańsku mają obowiązek zawiadamiania Policji i Straży Miejskiej o naruszaniu zasad parkowania pojazdów

§4

Na terenie parkingu:

 1. Obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
 2. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 3. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do tego – niezastosowanie się do wskazanego zakazu uprawnia do usunięcia Pojazdu na koszt właściciela.
 4. Obowiązuje zakaz parkowania pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o jakiej mowa w przepisie art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 5. Zabronione jest pozostawianie pojazdów nieużywanych, nieposiadających tablic rejestracyjnych na parkingu, co uniemożliwia korzystanie z niego przez innych.
 6. W przypadku posiadania tytułu prawnego do garaży przy ulicy Mściwoja 50 i 52, właściciel powinien parkować pojazd w tymże garażu, umożliwiając skorzystanie z parkingu pozostałym osobom, nieposiadającym tytułu prawnego do garażu.
 7. Obowiązuje bezwzględny zakaz:
 8. spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
 9. zaśmiecania terenu parkingu, niszczenia urządzeń, naprawiania pojazdów,
 10. tankowania pojazdów,
 11. używania otwartego ognia,
 12. parkowania pojazdu z nieszczelnym wlewem paliwa,
 13. wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp., za wyjątkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie,
 14. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
 15. nieuzasadnione pozostawianie Pojazdu z włączonym silnikiem,
 16. działanie niezgodne z przepisami BHP i PPOŻ,
 17. inne czynności, stwarzające zagrożenie na terenie parkingu.
 18. Bezwzględnie obowiązuje zakaz wjazdu na teren parkingu:
 19. Pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności wybuchowe, łatwopalne, żrące oraz wszelkie inne mogące stworzyć zagrożenie dla innych Użytkowników parkingu lub ich mienia, za wyjątkiem pojazdów, wobec jakich Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie udzieliła zgody na parkowanie;
 20. Pojazdów służących do handlu obwoźnego, jeżeli ich celem byłoby prowadzenie działalności gospodarczej na terenie parkingu, za wyjątkiem tych, co do jakich Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie wyraziła pisemną zgodę.
 21. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do korzystania z parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z parkingu innym Użytkownikom. Zabronione jest zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 22. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zatrzymywania Pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich Pojazdów innym Użytkownikom parkingu.
 23. Użytkownik pojazdu zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą i innymi następstwami we własnym zakresie.
 24. Pojazd po ustawieniu na miejscu wyznaczonym do parkowania powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte drzwi, okna i bagażnik, jak również wszelkie urządzenia radiofoniczne.
 25. W czasie postoju na parkingu na czas dłuższy niż 10 minut zabronione jest pozostawianie w Pojeździe zwierząt.
 26. Na jednym miejscu parkingowym przeznaczonym dla samochodów osobowych dozwolone jest zaparkowanie dwóch motocykli.

§5

 1. Karta parkingowa upoważnia do korzystania z parkingu.
 2. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie wydaje, unieważnia oraz prowadzi rejestr kart parkingowych bezimiennych zawierających wyłącznie informację o nr mieszkania, któremu wydano kartę. Karta parkingowa nie pochodząca od Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie jest nieważna.
 3. Karty parkingowe są nieodpłatne.
 4. Posiadania karty parkingowej nie gwarantuje miejsca na parkingu.
 5. Karta parkingowa winna być umieszona w miejscu widocznym w pojeździe, za przednią szybą.
 6. Osoby nie posiadające ważnej karty parkingowej traktowane będą jako osoby nieuprawnione do parkowania i naruszające własność Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie. Przeciwko osobom nie posiadającym uprawnień do korzystania z parkingu mogą być kierowane wnioski do Policji i Straży Miejskiej o ukaranie mandatem karnym, ewentualnie pozwy cywilne.

§6

 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po jego stronie, jak i związanych z przebywaniem pojazdu na terenie parkingu.
 2. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, iż Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w szczególności na skutek siły wyższej, żywiołów, kradzieży (w tym kwalifikowanych form itp.), zniszczenia bądź uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu czy też mienia w nich pozostawionego i/lub stanowiącego ich wyposażenie.
 3. Odpowiedzialność Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie z tytułu jakichkolwiek szkód komunikacyjnych i/lub parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu jest wyłączona.

§7

 1. Parking jest czynny 24h przez siedem dni w tygodniu. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie ma prawo zmienić godziny otwarcia parkingu.
 2. Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie jest uprawniona do decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych, jak również wyłączyć całość lub część parkingu z użytkowania.

§8

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika pojazdu jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie jest uprawniona do wdrożenia środków koniecznych do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszym Regulaminem, m.in. poprzez usunięcia pojazdu z terenu parkingu lub zastosowania blokady mechanicznej na koszt Użytkownika pojazdu. Ponadto Użytkownik pojazdu pokrywa koszty związane z zabezpieczeniem i przechowaniem pojazdu do czasu jego odbioru przez Użytkownika lub uiszczenia dodatkowej opłaty.
 2. W przypadku gdy Użytkownik nie dokona opłaty, Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie ma prawo do zastosowania blokady mechanicznej do czasu uiszczenia przez Użytkownika opłaty.
 3. W razie zaistnienia nagłego zagrożenia i/lub w sytuacjach określonych przepisami prawa, Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie i/lub odpowiednie służby publiczne uprawnione są do odholowania pojazdu.
 4. Z parkingu mogą być usuwane pojazdy, jakich właściciele naruszają zakaz parkowania na parkingu w sposób notoryczny.

§9

 1. Do obowiązków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie należy:
 2. utrzymanie porządku na parkingu oraz kontrola prawidłowości parkowania,
 3. aktualizacja wykazu pojazdów uprawnionych do korzystania z parkingu,
 4. wydawanie i prowadzenie rejestru kart parkingowych,
 5. zawiadamianie Policji i Straży Miejskiej o naruszaniu zasad parkowania pojazdów.
 6. Wszelkich informacji udziela Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 w Sopocie, nr kontaktowy: tel. 58 551-21-04, 58 555-06-57, e-mail:sekretariat@nsmsopotdolny.pl.

Pobierz kopie.