REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE UDOSTĘPNIENIA LOKALU CELEM PRZEPROWADZENIA KONTROLI BUDYNKÓW

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIE UDOSTĘPNIENIA LOKALU CELEM

PRZEPROWADZENIA KONTROLI BUDYNKÓW W ZASOBACH NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY W SOPOCIE ORAZ WYKONANIA PRAC KONIECZNYCH ZGODNIE Z ZALECENIAMI

>> Odnośnik do uchwały nr 9 z 23.04.2024<<

Podstawa prawna Regulaminu:

 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2021.0.1208 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2020.O.1910 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 ze zm.)
 4. Statut Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie uchwalony w dniu 27 maja 2019 r. przez Walne Zgromadzenie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny i wpisany do rejestru sądowego o numerze 0000067848 w dniu 03 września 2019 r.

Zważywszy, iż zgodnie z treścią przepisu art. 62 ustawy Prawo Budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego w szczególności: instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i zaszła konieczność uchwalenia Regulaminu w przedmiocie kontroli budynków będących w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie o treści, jak poniżej.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o użytkowniku lokalu, chodzi o: członków Spółdzielni, osoby niebędące członkami – właścicieli lokali na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności.

§1

 1. Każdy użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli stanu technicznego.
 2. Brak udostępnienia lokalu przez jego użytkownika i w konsekwencji brak przeprowadzenia kontroli stanu technicznego w lokalach mieszkalnych stanowi zagrożenie zatrucie tlenkiem węglu, wybuchu gazu, porażeniem prądem czy pożarem dla wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
 3. Uniemożliwienie przez użytkownika lokalu przeprowadzenia kontroli i uzyskania wymaganych prawem protokołów potwierdzających sprawność instalacji gazowych, elektrycznych czy przewodów kominowych/spalinowych/wentylacyjnych stanowi podstawę do zgłoszenia takiego użytkownika do właściwego dostawcy tych mediów o odłączenie dostawy gazu czy energii elektrycznej do tego lokalu.

§2

 1. Procedura przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego w budynkach będących w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie:
  1. W przypadku zamówień przekraczających wartość 30 000 zł, zostaje ogłoszony przetarg na wykonawcę okresowej kontroli, z którym podpisywana jest umowa określająca zakres zamówienia, termin wykonania, harmonogram wykonywania prac i wykaz nieruchomości do kontroli wraz z ilością mieszkań;
  2. W przypadku gdy wartość zamówienia nie przekracza wartości 30 000 zł, odstępuje się od przetargu. Umowa z Wykonawcą określa zakres zamówienia, termin wykonania, harmonogram wykonywania prac i wykaz nieruchomości do kontroli wraz z ilością mieszkań;
  3. Zgodnie z ustalonym z Nauczycielską Spółdzielnią Mieszkaniową Sopot Dolny w Sopocie harmonogramem kontroli na nieruchomościach, Administracja bądź Wykonawca zawiadamia mieszkańców danej nieruchomości o terminie i godzinach przeprowadzanych kontroli poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej oraz wywieszenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych nieruchomości objętych kontrolą. Na ogłoszeniu podany jest nr kontaktowy do Wykonawcy i Administracji, celem umożliwienia uzgodnienia dogodnej godziny;
  4. Użytkownik bądź osoba przez niego upoważniona w lokalu ma obowiązek potwierdzić czytelnym podpisem odbycie kontroli na wykazie lokali objętych kontrolą. O każdej odmowie udostępnienia lokalu na potrzeby kontroli, zostanie uczyniona wzmianka w protokole bądź w osobnej notatce. Osoba dokonująca kontroli potwierdza niemożność jej dokonania wraz ze wskazaniem przyczyny;
  5. Jeżeli po I terminie na przeprowadzenie okresowej kontroli w danej nieruchomości pozostaną lokale, w których na skutek nieudostępnienia przez użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną, nie zdołano przeprowadzić kontroli, Wykonawca i/lub Administracja ustalą dodatkowy Il termin celem dokonania kontroli stanu technicznego. O dodatkowym terminie użytkownik lokalu lub osoba przez niego upoważniona powinny być zawiadomione listem poleconym za potwierdzeniem odbioru bądź telefonicznie bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail. Z rozmowy telefonicznej, powinna zostać wykonana notatka służbowa wskazująca na datę i godzinę rozmowy odnośnie uzgodnienia terminu kontroli. Użytkownik bądź osoba przez niego upoważniona zostaje poinformowana, iż w przypadku nie udostępnienia lokalu w Il uzgodnionym terminie, zostanie ona obciążona wszelkimi kosztami związanymi próbą przeprowadzenia kontroli, a dodatkowo Administracja wystąpi do właściwego dostawcy mediów o wstrzymanie do lokalu dostawy gazu i/lub energii, a także założeniu sprawy sądowej o nakazanie udostępnienia lokalu na potrzeby okresowej kontroli stanu technicznego.
 2. W przypadku uporczywego nie udostępniania lokalu przez użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną celem przeprowadzenia kontroli stanu technicznego, pomimo podjętych działań jak w ust. 1 powyżej, Zarząd i/lub Administracja podejmuje następujące działania:
  1. Wzywa pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną do przeprowadzenia w terminie zakreślonym przez Spółdzielnię na swój koszt okresowej kontroli, określając o jaką chodzi w tym lokalu i dostarczenie odpowiednich protokołów do Administracji, pod rygorem zwrócenia się do właściwego dostawcy mediów o odcięcie gazu i/lub energii elektrycznej i obciążenia właściciela lokalu wszystkimi kosztami wznowienia dostaw, oraz złożenia sprawy do sądu o nakaz udostępnienia lokalu celem przeprowadzenia kontroli.
  2. Po bezskutecznym upływie terminu, o jakim mowa w ust. 2 lit. a) powyżej, Administracja kieruje do dostawcy mediów wniosek o wstrzymanie dostaw uzasadniając brak przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji i urządzeń gazowych i/lub elektrycznych, ale dotyczących wyłącznie lokalu nieudostępnionego do kontroli. Administracja jednocześnie występuje do radcy prawnego obsługującego Spółdzielnię o wszczęcie postępowania o nakazanie udostępnienia lokalu na potrzeby okresowej kontroli stanu technicznego załączając pełną dokumentację.
 3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, wszystkimi kosztami poniesionymi przez Spółdzielnię i związanymi z przeprowadzeniem bądź bezskuteczną próbą przeprowadzenia kontroli stanu technicznego w lokalach, w jakich użytkownicy bądź osoby przez nie upoważnione uporczywie uchylają się od udostępnienia lokalu na potrzeby kontroli zostaną obciążeni uprawnieni do tych lokali i/lub osoby faktycznie zamieszkujące w tych lokalach, a uporczywie uniemożliwiające udostępnienia lokalu. To samo dotyczy kosztów związanych ze wznowieniem dostaw gazu i/lub energii elektrycznej z powodu nieudostępnienia lokalu do kontroli i dotyczyć będą poza lokalem również części wspólnych lub całej nieruchomości, jeśli wstrzymanie dostawy mediów spowodowane było brakiem kontroli danego lokalu.

§3

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie w dniu 19.07.2021 r. z mocą obowiązującą z dniem 19.07.2021 r.