Regulamin pracy Zarządu

 

 

REGULAMIN ZARZĄDU NAUCZYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SOPOT DOLNY W SOPOCIE

Tekst jednolity

§ 1

Zarząd działa na podstawie przepisów:

 1. Ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16 września 1982 r. (Dz. U. 1982 Nr 30 poz. 210 ze zm.)
 2. Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000r. (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 ze zm.),
 3. Statutu Spółdzielni
 4. oraz niniejszego Regulaminu

§ 2

Zarząd składa się z 2 osób – Prezesa i jego Zastępcy wybieranych przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu.

§ 3

 1. Zarząd reprezentuje Spółdzielnię na zewnątrz i kieruje jej działalnością w granicach ustalonych Ustawami i Statutem
 2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność zapewniając realizację celów i zadań statutowych na podstawie planów finansowo-gospodarczych oraz wytycznych Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w Ustawach lub Statucie do właściwości innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub odmowy przyjęcia członków Spółdzielni, ustanawiania praw do lokali, zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, garaży itp.,
 2. zawieranie umów o budowę lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, sporządzanie projektów planów gospodarczych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych,
 4. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
 5. sporządzanie rocznych sprawozdań, sprawozdań remontowych i sprawozdań finansowych i przedkładanie ich do zbadania Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu oraz informowanie Rady Nadzorczej o ich realizacji,
 6. przedkładanie Radzie Nadzorczej w okresach półrocznych analizy z wykonania kosztów i przychodów w odniesieniu do planu finansowego i planu remontów,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 8. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań przy czym zaciągnięcie kredytów bankowych wymaga w każdym przypadku uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, a w przypadku kredytu zabezpieczonego hipoteką, ustanowioną na nieruchomości budynkowej dodatkowo za pisemną zgodą większości właścicieli mieszkań będących i niebędących członkami Spółdzielni,
 9. udzielanie pełnomocnictw,
 10. współdziałanie z organami władzy i administracji oraz organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi,
 11. ustalanie wysokości opłat za lokale użytkowe oraz za lokale mieszkalne w części dotyczącej opłat za energię cieplną, zimną wodę i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną oraz z tytułu podatków lokalnych,
 12. zasięganie opinii Rady Nadzorczej w sprawie zatrudnienia radcy prawnego,
 13. konsultowanie z Radą Nadzorczą projektu Regulaminu Wynagrodzeń, a także projektu jego zmian,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach oraz uchwał określających składniki mienia Spółdzielni.

Decyzje, o jakich mowa powyżej uznawane się jako kolegialne, i wymagają zgody obydwu członków Zarządu.

§ 5

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu:

– z własnej inicjatywy – w miarę potrzeby – lecz co najmniej 1 raz w miesiącu,

– na wniosek swojego zastępcy – w innym terminie.

 1. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrywanie spraw wynikających z planu pracy Zarządu oraz z bieżącej działalności Spółdzielni.
 2. Każdy z członków Zarządu może wnieść do porządku obrad dodatkowy temat, jeżeli wymagana jest kolegialna decyzja.
 3. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które są przedmiotem obrad odpowiada właściwy członek Zarządu, zgodnie z podziałem czynności.
 4. O terminie posiedzenia Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadomieni co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem w formie telefonicznej, mailowej lub pisemnej.
 5. Posiedzenie Zarządu może być odbywane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 6

 1. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Na żądanie każdego z obecnych na posiedzeniu członków Zarządu uchwały – decyzje podejmowane są w głosowaniu tajnym. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie. Uchwała Zarządu może być podjęta na posiedzeniu Zarządu lub w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani do uczestniczenia z głosem doradczym przedstawiciele RN, specjaliści posiadający uprawnienia, względnie wysokie kwalifikacje w dziedzinach będących przedmiotem procedowania Zarządu.
 4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwała może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Prezes Zarządu oraz członek Zarządu są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu przez podległe im bezpośrednio komórki organizacyjne.

§ 7

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 2. Protokoły powinny zawierać:
 3. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 4. wskazanie członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu,
 5. nazwiska wszystkich osób obecnych na posiedzeniu,
 6. porządek obrad oraz treść zdań odrębnych lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub innych postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Zarządu,
 7. treść podjętych uchwał, wniosków i postanowień,
 8. podpisy protokolanta i wszystkich obecnych na posiedzeniu Zarządu.

Materiały źródłowe będące przedmiotem obrad, jak również plany, sprawozdania, wnioski i informacje powinny stanowić załączniki do protokołu.

 1. Protokoły z posiedzeń Zarządu sporządza upoważniony pracownik.

§ 8

Członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w ramach podziału określonego Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą i w zakresie wynikającym z umów o pracę.

§ 9

Funkcję prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności pełni Z-ca Prezesa. W przypadku nieobecności obydwu członków Zarządu funkcję Prezesa pełni ustanowiony w tym celu pełnomocnik posiadający ściśle określony zakres uprawnień.

§ 10

Członkowie Zarządu w wykonywaniu czynności w zakresie nie zastrzeżonym do kolegialnych decyzji wydają zarządzenia lub polecenia niezbędne dla prawidłowej realizacji powierzonych zadań, przedkładają na posiedzeniach Zarządu wnioski.

§ 11

Zarząd zobowiązany jest do:

 1. uczestniczenia na zaproszenie Rady Nadzorczej w jej posiedzeniach oraz do udzielania niezbędnych wyjaśnień i przedstawienia żądanych dokumentów;
 2. dokonywania okresowych analiz wyników działalności Spółdzielni oraz przedstawienia Radzie Nadzorczej odpowiednich sprawozdań i wniosków w tym zakresie.

§ 12

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni składają obydwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona przez Zarząd /pełnomocnik/ przez zamieszczenie swoich podpisów pod nazwą Spółdzielni.
 2. W sprawach dotyczących działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni, wszystkie rachunki i faktury akceptują obydwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 3. W sprawach dotyczących dyspozycji środkami pieniężnymi i środkami trwałymi, oświadczenie woli powinno być składane z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych.

§ 13

Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników, do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych określając zakres uprawnień ustanowionych pełnomocników.

§ 14

  1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub członkom Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
  2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych do załatwienia spraw, akt dokumentów, jak również dane odzwierciedlające aktualny stan przekazywanych agend Spółdzielni. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania – przejęcia. Przekazujący, przejmujący, przedstawiciel Rady Nadzorczej otrzymują po jednym egzemplarzu protokółu, jeden pozostaje w aktach Spółdzielni.

§ 15

Traci moc Regulamin Zarządu zatwierdzony uchwałą Nr 5/2001 Rady Nadzorczej z dnia 01.10.2001 r.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 21.09.2020 roku uchwałą Nr 21/2020. z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2020 r..