Regulamin Rady Nadzorczej

Tekst jednolity

R E G U L A M I N
Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1
Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w art. 35 i art. 44-46, 56-58 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami/, § 32 i § 41-48 oraz § 56-58 Statutu NSM Sopot Dolny i niniejszego Regulaminu.

§ 2
1. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków Spółdzielni wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Wraz z wyborem członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
– odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
– zrzeczenia się mandatu
– ustania członkostwa w Spółdzielni,
– trzykrotnej nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia.
3. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej na jego miejsce do końca kadencji wchodzi zastępca członka. Po wyczerpaniu tej możliwości Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 3
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
– przewodniczącego,
– zastępcę przewodniczącego,
– sekretarza,
– przewodniczący stałych Komisji Rady.
2. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona następujące komisje stałe:
– Komisję Rewizyjną,
– Komisję Organizacyjno-Samorządową,
– Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi.
3. Rada Nadzorcza może w miarę potrzeby powołać komisje czasowe ustalając zakres ich działania.

§ 4
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego przynajmniej raz w miesiącu.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej. Obowiązek zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej spoczywa na przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Rady.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokółowane. Po zatwierdzeniu protokołu przez Radę Nadzorczą zostanie on opublikowany na stronie internetowej Spółdzielni.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są nagrywane i archiwizowane.

§ 5
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień winny być dołączane projekty wniosków i inne materiały w sprawach, które mają być rozpatrywane przez Radę.
2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykreślenia lub wykluczenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału.

§ 6
1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej powinni usprawiedliwić swoją nieobecność na piśmie.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni oraz zaproszeni goście i eksperci .

II. TRYB OBRADOWANIA  I  PODEJMOWANIA  UCHWAŁ.

§ 7
1. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 5 członków Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 5 lub w innych ważnych sprawach wniesionych do porządku obrad na początku posiedzenia Rady.
3. Uchwały są podejmowane zwykła większością głosów, przy czym uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale.

§ 8
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał.
2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, opinii właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłoszenia się.
Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
3. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski formalne uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie.
Na prośbę przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 9
1. W razie, gdy ewentualnie sprawa będąca przedmiotem obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłaszane w tej sprawie wnioski pod głosowanie.
2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
3. Głosowanie odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie co najmniej połowy obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej przewodniczący zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach.

§ 10
1. Z obrad Rady Nadzorczej spisuje się protokół, który podpisują przewodniczący zebrania i sekretarz Rady.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

III.WYBÓR ZARZĄDU.

§ 11
1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym spośród kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne zgodnie z Regulaminem wymaganych kwalifikacji, trybu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz zasad wygradzania członków Zarządu Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie.
2. Nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu może nastąpić na czas określony i nieokreślony.
3. Wybór członków Zarządu  może być poprzedzone przeprowadzeniem  konkursu.
4. Udzielenie pełnomocnictwa przez Zarząd Spółdzielni wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 12
1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kartki wyborczej do urny w obecności Komisji Skrutacyjnej.
2. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
3. W przypadku, gdy liczba pozostałych bez skreślenia nazwisk na złożonej do urny kartce jest większa od liczby miejsc w składzie Zarządu uznaje się głos za nieważny.
4. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna, a jej przewodniczący ogłasza następnie wyniki głosowania.
5. Do Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów

§ 13
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie większością 2/3 głosów licząc od pełnego składu Rady Nadzorczej. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana w głosowaniu tajnym.

IV. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ

§ 14
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca, sekretarz oraz przewodniczący stałych Komisji Rady Nadzorczej stanowią jej prezydium.
2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest koordynowanie działalności Rady i jej Komisji, a w szczególności dokonywanie czynności organizacyjno-porządkowych związanych ze zwoływaniem posiedzeń Rady Nadzorczej i jej Komisji. Przygotowanie materiałów dla członków Rady i jej Komisji, a także organizowanie prac Komisji i innych zespołów roboczych Rady.

§ 15
1. Dokumenty sporządzone przez prezydium Rady Nadzorczej oraz korespondencja wysyłana w imieniu Rady Nadzorczej wymagają 2 podpisów członków prezydium Rady, w tym podpisu przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Do ważności posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność na posiedzeniu większości członków prezydium, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
3. Z posiedzeń prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca i sekretarz.

V. KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 16
1. Komisje Rady Nadzorczej składają się z nieograniczonej liczby osób powołanych przez Radę spośród jej członków na okres trwania kadencji Rady Nadzorczej.
2. W pracach komisji mogą brać udział członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczących komisji wybiera Rada Nadzorcza.

§ 17
1. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie członka komisji i powołać na jego miejsce inną osobę.
Odwołanie może nastąpić w przypadku niewywiązania się członka komisji z przyjętych obowiązków i braku aktywnego uczestniczenia w pracach komisji.
2. Komisje mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie ze swego grona członka, który bez pisemnego usprawiedliwienia opuścił trzy kolejne posiedzenia komisji.

§ 18
1. Komisje odbywają swoje posiedzenia w miarę potrzeb wynikających z planu pracy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza, zgodnie z pkt.1 zleca poszczególnym Komisjom, stosownie do ich kompetencji określonych w § 23 – 28 zakres tematyczny i merytoryczny prac.
Niezbędne materiały w tym zakresie przygotowuje Zarząd.
3. Członkowie Komisji mają prawo wnosić uzupełnienia do porządku obrad Rady Nadzorczej.
4. Komisje ze swych posiedzeń sporządzają protokół końcowy, zawierający stanowisko w danej sprawie, a następnie prezentują je Radzie Nadzorczej.

§ 19
1. W posiedzeniach komisji, poza członkami komisji, mogą brać udział z głosem doradczym:
– osoby zaproszone do współpracy przez członków komisji,
– przewodniczący innych komisji oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej,
– członkowie Zarządu Spółdzielni.
2. Komisje mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, powoływać rzeczoznawców dla zasięgnięcia opinii lub opracowania określonych zagadnień, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących zasad udzielania zleceń.

§ 20
1. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeby odbywają wspólne posiedzenia.
2. Komisje mogą powoływać podkomisje lub zespoły do zajęcia się określonymi zagadnieniami.

§  21
1. Stanowiska i wnioski komisji w danej sprawie  zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności więcej niż połowy członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 22
1. Sprawozdanie, stanowiska i wnioski przewodniczący komisji (ich zastępcy) przedkładają do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej.
2. Stanowiska i wnioski komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.

A. KOMISJA REWIZYJNA

§ 23
Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Radę Nadzorczą dla sprawniejszego wykonywania zadań nadzorczo-kontrolnych Rady Nadzorczej w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości Spółdzielni.

§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych Spółdzielni dotyczących problematyki finansowej.
2. Opiniowanie wieloletnich planów działalności i rocznych planów gospodarczo-finansowych Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów struktury organizacyjnej oraz wniosków dotyczących liczby etatów.
4. Przeprowadzanie okresowych kontroli Spółdzielni w zakresie:
– wykonywania planów gospodarczo-finansowych,
– prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
– zabezpieczenia majątku,
– dostosowania organizacji wewnętrznej Spółdzielni do jej zadań społeczno-gospodarczych określonych przez Radę Nadzorczą,
– dyscypliny zatrudnienia i gospodarki funduszem płac.
5. Przeprowadzania kontroli okresowych zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań finansowych, /w tym funduszu płac/ oraz stawiania wniosków w sprawie zatwierdzenia bilansów i rachunków wyników, objętych tymi sprawozdaniami.
6. Kontrola prawidłowości przeprowadzanych inwentaryzacji majątku Spółdzielni.
7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących gospodarki finansowej Spółdzielni.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie skarg na działalność tego organu.
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru i kontroli gospodarki finansowej oraz rachunkowości Spółdzielni.

B. KOMISJA ORGANIZACYJNO – SAMORZĄDOWA.

§ 25
Komisja Organizacyjno-Samorządowa powoływana jest przez Radę Nadzorczą dla spraw niniejszego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych, samorządowych i organizacyjnych Spółdzielni.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Organizacyjno-Samorządowej należy:
1. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie skarg na działalność tych organów.
2. Opiniowanie wniosków w sprawie pozbawienia członkostwa poprzez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
3. Opiniowanie projektów regulaminów:
– Rady Nadzorczej i jej komisji,
– Zarządu,
innych dotyczących organizacji działalności Spółdzielni.
4. Opiniowanie projektu struktury organizacyjnej.
5. Opiniowanie wniosków w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycie zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
6. Opracowywanie projektów rocznych planów komisji oraz składanie sprawozdań z wykonanych zadań.
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

C. KOMISJA GOSPODARKI  ZASOBAMI 

§ 27
Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi powoływana jest przez Radę Nadzorczą dla sprawniejszego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie nadzoru nad gospodarką zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.

§ 28
Do zakresu działania Komisji GZM należy:
1. Opiniowanie projektów wieloletnich i rocznych planów działalności Spółdzielni, planów gospodarczo-finansowych z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi i sprawozdań Zarządu Spółdzielni z tego zakresu przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
2. Rozpatrywanie projektów regulaminów i innych przepisów wewnętrznych z zakresu gospodarki lokalowej oraz projektów uchwał z tego zakresu, podejmowanych przez Radę Spółdzielni, a w szczególności:
– regulaminów porządku domowego,
– zasad rozdziału obowiązków spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali mieszkalnych,
– zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i urządzeń Spółdzielni.
3. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką lokalową Spółdzielni w zakresie utrzymania stanu technicznego budynków.
4. Współdziałanie w sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją zadań Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a w szczególności:
– rozpatrywanie materiałów dotyczących analizy kosztów GZM, realizacji planów remontów i konserwacji, jakości wykonywanych prac oraz stanu technicznego i sanitarnego budynków i urządzeń w Spółdzielni,
– opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
5. Rozpatrywanie i opiniowanie wpływających do Rady Nadzorczej Spółdzielni odwołań, wniosków, skarg członków Spółdzielni, związanych z działalnością Zarządu w zakresie gospodarki mieszkaniowej.
6. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy Komisji oraz sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności.
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Spółdzielni oraz rozpatrywanie skarg na działalność tego organu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 29
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie w dniu 29.05.2017r. uchwałą i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny w Sopocie w dniu 22.09.2001r., uchwała Nr 3/2001.