Regulamin rozliczania C.O. i wody

 

Tekst jednolity

R E G U L A M I N
naliczania opłat za energię cieplną, elektryczną, wody i odprowadzania ścieków
oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zasobów
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny

Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków określonych w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami NSM Sopot Dolny.

§ 1

ZASADY OGÓLNE

Rozliczenia zimnej, ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej ogólnego użytkowania.
1. Rozliczenia mediów będą się odbywały w następujących terminach danego roku:
– zimna i ciepła woda oraz energia elektryczna – raz na półrocze
– centralne ogrzewanie – raz do roku po zakończeniu sezonu grzewczego
– odpady komunalne – raz do roku
2. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XXVIII/389/2013 z dnia 17.05.2013r. wprowadza się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla :
2.1.Właścicieli lokali mieszkalnych, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w następującej wysokości:
a) 14 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,
b) 3,50 zł stawka opłaty za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4m³
c) 30 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną.
2.2.Właścicieli lokali mieszkalnych, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny w następującej wysokości:
a) 21 zł miesięcznie- opłata ryczałtowa od każdego gospodarstwa domowego na danej nieruchomości
b) 5,25 zł stawka opłaty za 1 m3 wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m³,
2.3. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXV/745/13 z dnia 28.02.2013r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zasobów NSM Sopot Dolny zlokalizowanych w Gdańsku Oliwie stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej każdorazowo przez Radę Miasta Gdańska.
3. Okresowe miesięczne opłaty, zwane dalej „opłatami zaliczkowymi” wnosi się w zryczłtowanej wysokości, określonej na podstawie ilości zużycia danego medium w poprzednim okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na jeden miesiąc.
4. Na wniosek Lokatora Spółdzielnia może dokonać sprostowania opłat zaliczkowych na podstawie bieżących odczytów.
5. Zgłoszenie powyższego wniosku lub zastrzeżenia o nieprawidłowym działaniu liczników nie zwalnia lokatora od obowiązku płacenia bieżących należności na dotychczasowym poziomie w miesiącu zgłoszenia.
6. Sprostowanie wysokości opłat zaliczkowych zgłoszonych przez lokatora nastąpi w wymiarze opłat czynszowych nie wcześniej niż w miesiącu następnym na podstawie nowego wydruku opłat czynszowych.
7. Ostateczne rozliczenie (pkt 1) winno uwzględniać rzeczywistą wielkość zużycia danego nośnika wg wskazań liczników oraz sumę wniesionych opłat zaliczkowych.
8. Nadpłata lub niedopłata wynikająca z rozliczenia uwzględniona będzie wg następujących zasad:
a) nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet bieżącej opłaty czynszowej, a także na wniosek Lokatora może być wypłacona w kasie Spółdzielni lub na wskazane konto bankowe w terminie do 30 dni.
b) niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść przy najbliższej opłacie czynszowej, nie później jednak jak w okresie 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia.
9. Lokator nie będzie rościł prawa do odsetek w przypadku wystąpienia chwilowej nadpłaty. Spółdzielnia ze swej strony nie będzie naliczała w końcowym rozliczeniu odsetek z tytułu rozliczenia mediów, w przypadku niedopłaty w okresach rozliczeniowych, o ile zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
10. Zmiana cen mediów wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie rozliczeniowym powoduje zmianę ceny jednostkowej danej jednostki technicznej medium w iloczynie określającym kwotę opłaty w czynszu.
11. W przypadku zmiany przez dostawcę ceny wody i odprowadzenia ścieków w okresie rozliczeniowym firma specjalistyczna dokonuje w ostatnim dniu poprzedzającym wejście nowej ceny odczytu liczników indywidualnych zimnej i ciepłej wody zamontowanych w lokalach mieszkalnych.
* W przypadku wodomierzy głównych zainstalowanych w węźle budynku, będących własnością dostawcy, odczytu w analogicznym terminie dokonuje dostawca przy udziale przedstawiciela Spółdzielni.
* W przypadku wodomierzy głównych zainstalowanych w węźle budynku, będących własnością Spółdzielni (druga strefa) odczytu w analogicznym terminie dokonuje Spółdzielnia.
* Na tej podstawie Spółdzielnia ustala nowy wymiar opłat za wodę i odprowadzenie ścieków dla indywidualnych odbiorców, a w rozliczeniu półrocznym uwzględnia zaistniałe zmiany.
12.1. W przypadku zbiorczych urządzeń pomiarowych rozliczenie odbywa się w następujący sposób:
a) rozliczenia dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawianych przez poszczególnych dostawców na węzły rozdzielcze,
b) w przypadku gdy zbiorczym urządzeniom pomiarowym odpowiadają analogiczne urządzenia pomiarowe zainstalowane w mieszkaniach od wartości zużycia określonego w węźle rozdzielczym danego budynku, odejmuje się wielkości wynikające z sumy indywidualnego zużycia lokatorów mieszkających w mieszkaniach opomiarowanych przynależnych do danego węzła.
12.2. Pozostałą wielkość dzieli się:
– przez ilość osób zamieszkałych w mieszkaniach nie posiadających wodomierzy indywidualnych, przynależnych do danego węzła rozdzielczego.
– wyliczoną różnicę między odczytem z węzła z.w. lub c.w., a sumą zużycia liczników indywidualnych i mieszkań niewyposażonych w liczniki indywidualne rozliczane zgodnie z miesięczna normą ustaloną wg osób (zgodnie z § 7 pkt 2.3 ) – rozlicza się na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do zużycia wody.
– wyliczoną różnicę między odczytem z węzła z.w. lub c.w., a sumą zużycia, liczników indywidualnych rozlicza się na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do zużycia wody.
13.W przypadku gdy mieszkania w danym budynku (w jego części związanej z poszczególnym węzłem rozliczeniowym) są wyposażone w zawory termostatyczne i podzielniki, ostateczne określenie wysokości opłat za co. następuje w oparciu o rozliczenie dokonane przez specjalistyczną firmę na podstawie wskazań podzielników kosztów wg zasad określonych w § 5.
14. Rozliczenie końcowe z tytułu dostawy energii cieplnej do celów co. dokonywane będzie po zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie podzielników lub liczników ciepła zainstalowanych w węźle budynku.
W przypadku liczników rozliczenie co. nastąpi do m² p.u. mieszkań przynależnych do danego węzła.
15. Opłata za zużyte ciepło w mieszkaniu składać się będzie z:
15.1. Opłaty stałej (moc zamówiona, usługa przesyłowa, abonament), której procentowy udział będzie określony na podstawie stosunku powierzchni użytkowej lokalu do całkowitej powierzchni wszystkich lokali w budynku, płaconej miesięcznie przez cały rok kalendarzowy.
15.2. Opłaty zmiennej (za zużytą energię cieplną i usługę przesyłową) płaconej miesięcznie zaliczkowo w trakcie trwania sezonu grzewczego.
16. Powyższe zasady rozliczania zużycia i naliczania opłat znajdują odzwierciedlenie w komputerowym systemie naliczania czynszów.
17. Naliczaniu opłat za zużycie mediów od osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym podlegają należności rozliczane wg liczników zbiorczych za:
– zużycie wody
– energii elektrycznej ogólnego użytku
18. Przez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie się osoby posiadające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz przebywające bez zameldowania w okresie dłuższym niż 1 m-c.
19. Ustala się, że członek Spółdzielni może ubiegać się o zwolnienie z opłat miesięcznych w przypadku udokumentowanej nieobecności, jeżeli okres ich nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące. Podstawą do zmniejszenia liczby osób zamieszkałych w danym lokalu są:
– wyjazdy zagraniczne
– służba wojskowa
– pobyt w internatach, domach studenckich i kwaterach prywatnych młodzieży uczącej się
– przebywanie na statkach pracowników morza
– pobyt w miejscach odosobnienia (więzienia)
– pobyt w lecznicy zamkniętej
– itp. przypadki
Ww. przypadki rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Spółdzielni na pisemny wniosek Lokatora.
20. Częściowe zwolnienie z opłat miesięcznych za energię cieplną pobrane na cele c.o. i c.w. regulują odrębne przepisy wynikające z Taryfy dla ciepła zatwierdzonej przez URE (załącznik).
21. Warunkami do zwolnienia wynikającego z pkt. 7 są:
– zgłoszenie i udokumentowanie w administracji Spółdzielni faktu czasowej nieobecności osoby, której zwolnienie z opłat dotyczy,
– dopełnienie określonych w odrębnych przepisach obowiązku w zakresie ewidencji ludności oraz wykonania obowiązku meldunkowego.
22. Ustala się obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do Spółdzielni zmiany ilości osób w zajmowanym lokalu, wynikającej z zameldowania i wymeldowania w przypadkach wymienionych w pkt. 18. Brak zgłoszenia o zmniejszeniu ilości osób korzystających z ww. usług nie daje podstawy do domagania się zwrotu nadpłaconych wartości czynszu i dokonania korekty naliczeń wstecz.
Nie zgłoszenie przez Głównego Lokatora lub ujawnienie przez Spółdzielnię zwiększenia liczby osób zamieszkałych powoduje:
– wsteczne obciążenie należną Spółdzielni kwotą
– obciążenie ustawowymi odsetkami
23. Wszelkie zmiany ilości osób mające wpływ na wymiar opłat czynszowych winny być zgłaszane do Spółdzielni i będą uwzględniane nie wcześniej niż od 1-go dnia następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia.
24. W przypadku nie zamieszkiwania osób w lokalu mieszkalnym nieopomiarowanym czynsz za mieszkanie liczony będzie od 1 osoby.

§ 2

Montaż indywidualnych wodomierzy wody zimnej i ciepłej.

1. Montaż wodomierzy radiowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych jak i użytkowych wykonywany będzie w ramach funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości.
2. Naliczanie opłat za wodę zimną i za energię cieplną zużytą na podgrzanie wody zgodnie ze wskazaniami wodomierzy odbywać się będzie na następujących zasadach:
– do czasu ustalenia ryczałtu wg faktycznego zużycia (za okres rozliczeniowy) ustala się miesięczne opłaty zaliczkowe przyjmując zużycia na osobę:
5m³ – zimnej wody
2m³ – ciepłej wody
3. Członek Spółdzielni ponosi koszty konserwacji, naprawy, wymiany lub legalizacji wodomierzy wykonywanych względnie zleconych przez Spółdzielnię.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku plomb któregoś z wodomierzy. Spółdzielnia będzie naliczać opłaty za zimną i ciepłą wodę zgodnie z normami dla mieszkań nieopomiarowanych od dnia ostatniego prawidłowego odczytu. Powrót do stanu poprzedniego nastąpi po ponownym odbiorze z zastrzeżeniem jak w pkt. 3.
5. Wodomierze w lokalach są podzielnikami kosztów wynikających z zużycia wody mierzonej przez licznik główny zainstalowany w węźle budynku. Ponadto licznik ciepłej wody użytkowej jest podzielnikiem kosztów energii cieplnej pobranej do podgrzewu wody mierzonej przez licznik energii cieplnej w węźle budynku.

§ 3

Obowiązki właścicieli wodomierzy – dotyczy lokali posiadających wodomierze indywidualne.

Obowiązkiem właściciela urządzenia jest:
– zgłoszenie do Spółdzielni faktu niesprawności któregokolwiek z wodomierzy i konieczności ponownej ich legalizacji,
– zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem przyrządów pomiarowych,
– zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Spółdzielni dostępu do wodomierzy oraz możliwości wykonania prac związanych z prawidłową eksploatacją urządzeń pomiarowych znajdujących się w mieszkaniu.
Nie zachowanie ww warunków, wiąże się z utratą możliwości rozliczenia lokalu wg wskazań wodomierzy w okresie rozliczeniowym, którego to dotyczy.
1. Zgłoszenie przez użytkownika niesprawności wodomierzy lub przerwa na dokonanie legalizacji lub wymiany powoduje rozliczenie zużycia wody w danym lokalu wg średniej wskazań wodomierzy z tego lokalu z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Czasookres braku pomiaru zużycia nie może przekraczać trzech miesięcy. Po tym okresie lokator będzie rozliczany ryczałtowo do ilości osób zamieszkałych.
2. W przypadku czasowej niesprawności wodomierza (trwającej nie dłużej niż 3 m-ce) ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia ostatnich 3 miesięcy poprzedzających awarię.

§ 4

Odczyty wodomierzy indywidualnych i głównych.

1. Wodomierze indywidualne na ciepłą i zimną wodę z możliwością radiowego odczytu:
a) odczytów wodomierzy dokonuje w okresach półrocznych firma specjalistyczna
b) na podstawie przesłanych przez firmę danych, zużycia wody w lokalach mieszkalnych, Spółdzielnia w okresie jednego miesiąca dokonuje rozliczenia kosztów zużycia wody
c) odczytów dokonuje się z dokładnością do pełnych metrów (zaokrąglone do jedności)
d) w przypadku braku możliwości odczytu do rozliczeń przyjmuje się średnią wielkość zużycia z okresu dla którego znane są ostatnie początkowe i końcowe wielkości odczytów
e)w przypadku zmiany ceny wody przez dostawcę w okresie rozliczeniowym, odczytu drogą radiową dokonuje firma specjalistyczna.
2. Wodomierze główne:
a) odczytów wodomierzy głównych dokonuje się raz w miesiącu wspólnie z dostawcą wody.
b) na podstawie odczytów z liczników dostawca danego medium wystawia fakturę obciążającą Spółdzielnię w terminach umownych uzgodnionych ze Spółdzielnią.
3. Skreśla się w całości.

§ 5

Zasady indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania do mieszkań i lokali użytkowych wyposażonych w przygrzejnikowe zawory termostatyczne i elektryczno-radiowe podzielniki kosztów ogrzewania.

1. Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów ciepła jest podział między indywidualnych użytkowników kosztów ciepła na cele c.o. poniesionych dla ogrzania nieruchomości oraz kosztów serwisu rozliczeniowego.
Suma tych kosztów odniesiona do przedpłat (zaliczek na poczet c.o.) daje wynik (+) nadpłatę lub (-) niedopłatę.
2. Przedmiotem rozliczenia są nieruchomości.
2.1. Nieruchomość to budynek lub grupa budynków wydzielona wspólnym urządzeniem pomiarowym zainstalowanym w węźle cieplnym, w stosunku do której następuje indywidualne określenie kosztów energii cieplnej.
2.2. Podziału na nieruchomości dokonuje Spółdzielnia.
3. Indywidualne rozliczenie kosztów co. stosowane jest w mieszkaniach, których budynki zasilane są centralnie w energię cieplną i posiadają wspólny opomiarowany węzeł cieplny.
3.1. Za podstawę do rozliczeń indywidualnych przyjmuje się powierzchnię użytkową nieruchomości ogrzewaną centralnie.
3.2. Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie z PN 70 (B-02365) oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz. U. GUS Nr 6 z 02.04.1990r.). Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą w skład lokali mieszkalnych i użytkowych (przedpokój, wc, itp.) ogrzewane bezpośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń traktuje się jak powierzchnię ogrzewaną. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie balkonów, loggi, tarasów i antresoli. W odniesieniu do lokali użytkowych za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic chyba, że są one wyposażone w grzejniki.
3.3. Indywidualnym rozliczeniem nie są objęte pomieszczenia wspólnego użytkowania nie wyposażone w podzielniki kosztów jak: korytarze, pralnie, suszarnie, klatki schodowe, itp. chyba, że są one użytkowane indywidualnie za zasadzie najmu. Szczegółowe zasady rozliczania części wspólnych określone są w pkt 6.
4. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. W odniesieniu do rozliczenia kosztów ciepła, okres ten rozpoczyna się od października danego okresu rozliczeniowego i kończy się w maju następnego okresu rozliczeniowego.
4.1. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej dokonywane jest raz w roku w terminie do 31 sierpnia.
5. Zasady stosowania współczynników redukcyjnych dla mieszkań niekorzystnie położonych.
5.1.Spółdzielnia stosuje do mieszkań niekorzystnie położonych w bryle budynku współczynniki redukcyjne Rm zalecane prze Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” (zał. nr 1) opracowane przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

6. Podział kosztów zmiennych zużytego ciepła na ogrzanie nieruchomości w okresie grzewczym.
6.1. Łączne koszty ogrzania nieruchomości rozdzielane są na poszczególnych użytkowników, tj.:
a) posiadających zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania na grzejnikach,
b) koszt ogrzewania lokalu niewyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania rozliczany będzie według średniego kosztu ogrzewania przypadającego na m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, wyliczonego na podstawie kosztów zużycia ciepła, mierzonego w węźle budynku w danym sezonie grzewczym
6.2. Koszty ogrzania przypadające na użytkowników wymienionych w punkcie 6.1.(a) stanowią różnicę pomiędzy łącznym kosztem ogrzania nieruchomości, a kosztem przypadającym na użytkowników wymienionych w punkcie 6.l.(b).
6.3. Wyliczone jak w punkcie 6.2. koszty ogrzania nieruchomości rozdzielane są na poszczególnych użytkowników posiadających elektroniczne podzielniki kosztów z podziałem na części:
a) stałą (wspólną) – stanowiącej w pierwszym okresie rozliczeniowym 30% kosztów zużycia ciepła, dzielonych proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych centralnie.
b) indywidualną – stanowiącej w pierwszym okresie rozliczeniowym 70% kosztów zużycia ciepła, dzielonych proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania. Pomniejszonych następnie przez wartości współczynników redukcyjnych ze względu na niekorzystne położenie mieszkania w budynku lub ze względu na brak pionów instalacji c.o., w niektórych pomieszczeniach (zał. nr 1).
6.4. W następnych okresach rozliczeniowych, procentowy podział kosztów stałych i indywidualnych może być korygowany w zależności od wyników rozliczenia ciepła za poprzedni sezon grzewczy.
6.5. Część stała (wspólna) – odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości zużycia ciepła w lokalach i przeznaczona jest na pokrycie:
a) kosztów ogrzewania budynku poprzez piony i rozprowadzenia instalacji c.o.
b) kosztów ogrzewania nie opomiarowanych (nie wyposażonych w urządzenia do indywidualnego rozliczania zużycia ciepła) pomieszczeń wspólnego użytkowania ( korytarze, pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.)
c) kosztów ogrzewania nie opomiarowanych łazienek (pionów grzewczych).
6.6. W sytuacji, gdy w ramach jednej nieruchomości znajdują się zróżnicowane grupy użytkowników (np. lokale mieszkalne i użytkowe), wówczas na wstępie dokonuje się podziału kosztów na grupy użytkowników wg klucza podziału ustalonego przez Spółdzielnię.
7. Zaliczki na poczet kosztów c.o.
7.1. Użytkownicy lokali wnoszą miesięczne opłaty ryczałtowe w postaci zaliczki podlegającej
rozliczeniu, która jest ustalana przez Spółdzielnię na dany okres rozliczeniowy i podawana na wydruku zawierającym opłatę mieszkaniową.
7.2. Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego
proporcjonalnie do rzeczywistych:
a) zmian cen energii cieplnej\
b) wzrostów lub spadków zużycia energii cieplnej w nieruchomościach
8. Montaż podzielników kosztów ogrzewania.
8.1. Czynności montażowych dokonują przedstawiciele specjalistycznej firmy rozliczeniowej.
8.2. Montaż dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności głównego lokatora, uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez niego upoważniona do podpisania protokołu odczytu.
8.3. Użytkownik potwierdza czytelnym podpisem dokonanie montażu oraz prawidłowość pozostawienia zaplombowanych podzielników.
8.4. Na czas montażu grzejniki muszą być dostępne dla montującego bez przeszkód, tzn. użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do grzejników przez usunięcie obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.
8.5. 0 terminie montaży lokatorzy zostaną powiadomieni poprzez komunikat na tablicy ogłoszeń z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8.6. Montaże będą dokonywanie wyłącznie w trzech terminach (dwa podstawowe i jeden dodatkowy).
9. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania.
9.1. Czynności odczytowych drogą radiową dokonuje specjalistyczna firma.
9.2. Skreśla się w całości.
9.3. Skreśla się w całości.
9.4. Użytkownicy lokali, posiadający podzielniki kosztów ciepła, zobowiązani są zapewnić do nich swobodny dostęp. Nie należy dokonywać zabudów tych urządzeń, zastawiać meblami, itp.
9.5. Skreśla się w całości.
9.6. Skreśla się w całości.
10. Usługi dodatkowe.
10.1. Wszystkie dodatkowe prace poza czynnościami montażu i odczytu w trzech terminach (dwa podstawowe i jeden dodatkowy) należą do usług dodatkowych, których wykaz i wysokość opłat określona jest w umowie zawartej z firmą specjalistyczną.
10.2. Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny wniosek użytkownika lokalu wyłącznie w okresie odczytu podzielników w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty pierwszego terminu odczytu w nieruchomości.
10.3.Montaże uzupełniające poza okresem między terminem podstawowym i dodatkowym (montaży lub odczytów) w sytuacjach wyjątkowych mogą być wykonywane wyłącznie na pisemny wniosek Spółdzielni, przy czym w rozliczeniu kosztów ciepła nastąpi doszacowanie zużycia ciepła za okres pomiędzy terminem podstawowym, a datą faktycznego zamontowania podzielników kosztów ogrzewania wg metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej w uzgodnieniu ze Spółdzielnią.
11. Serwis rozliczeniowy.
11.1. Odczyt radiowych podzielników kosztów ciepła dokonywany przez firmę specjalistyczną obejmuje:
a) odczyt radiowych podzielników kosztów dokonywanych przez firmę specjalistyczną stanowi podstawowe do wykonania przez te firmę indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła w danym lokalu.
11.2. Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku lokator otrzymuje w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku.
11.3. Koszty serwisu rozliczeniowego doliczane są indywidualnie każdemu Lokatorowi proporcjonalnie do ilości grzejników/ podzielników.
11.4. Różnice (nadpłaty lub niedopłaty) wynikające z rozliczenia winny być regulowane następująco:
11.4.1. W przypadku, gdy faktyczne koszty zużycia energii cieplnej przekroczą sumę przedpłat
wniesionych w danym okresie rozliczeniowym lokator zobowiązany jest do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia na piśmie.
11.4.2. Nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia mogą być za zgodą Lokatora zaliczone na poczet przyszłych opłat czynszowych, wypłacone gotówką w kasie Spółdzielni lub przelane na konto bankowe wskazane przez Lokatora w terminie do 30 dni.
11.5. W przypadku zwłoki we wnoszeniu opłat, o którym mowa w p. 11.4.1. Spółdzielnia w przypadku zwłoki we wnoszeniu opłat, o którym mowa w p. 11.4.1. Spółdzielnia uprawniona jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
12. Rozliczenie lokali w przypadkach szczególnych.
12.1. W przypadku gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej sytuacji:
a) odmówił zamontowania podzielników kosztów ogrzewania,
b) odmówił dokonania odczytu podzielników w terminie podstawowym i dodatkowym oraz w drugim kolejnym okresie rozliczeniowym,
c) uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika,
d) uszkodził co najmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania,
e) samowolnie bez porozumienia i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą (np. zwiększając wielkość lub moc grzejników), ustala się koszty ogrzewania 1m² powierzchni użytkowej w wymiarze średniego kosztu ogrzania 1m² powierzchni użytkowej w danej nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym powiększonego współczynnikiem 2.
W wypadku zajścia p.12.1. c) lub d) użytkownik pokrywa koszty związane z doprowadzeniem podzielników do stanu właściwego.
12.2. W przypadku zgłoszenia przez lokatora uszkodzenia podzielnika w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie kosztów ciepła będzie przebiegać następująco:
wskazanie podzielnika za okres od początku okresu rozliczeniowego do chwili doprowadzenia urządzenia do stanu właściwego będzie oszacowane w wysokości wynikającej z metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej w uzgodnieniu ze Spółdzielnią.
12.3. W lokalach, w których nie zostały odczytane drogą radiową podzielniki kosztów ciepła, rozliczenie kosztów ogrzewania następuje w oparciu o odczyty dokonane w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jednocześnie na następny okres rozliczeniowy ustala się opłatę zaliczkową na poczet c.o. w wysokości wynikającej z rozliczenia poprzedniego okresu, w którym dokonano odczytu. Po odczytaniu w następnym okresie rozliczeniowym wynik z rozliczenia za poprzedni okres rozliczeniowy zostanie skorygowany.
12.4. W przypadku zmiany lokatora lub najemcy lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, skutki rozliczeń może przejąć na mocy porozumienia stron następca w formie pisemnego oświadczenia.
W przypadku braku takiego porozumienia lub podstawienia lokalu do dyspozycji Spółdzielni, rozliczenia z poprzednim lokatorem lub najemcą nastąpią na podstawie dokonanych międzyodczytów.
12.5. W przypadku dokonywania uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o. (np. zamiana lub likwidacja grzejników) Spółdzielnia powiadamia specjalistyczną firmę rozliczeniową, która bezpośrednio w trakcie zmian dokona stosownych międzyodczytów i przemontowania podzielników.
W przypadku nie powiadomienia Spółdzielni o dokonanych zmianach w instalacji c.o. polegających na:
a) zwiększenie ilości lub mocy grzejników
b) zmniejszenie ilości lub mocy grzejników
Rozliczenie kosztów ogrzewania w takim lokalu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 5 ust. 6.1 pkt. b, tj. jak dla mieszkań niewyposażonych w podzielniki kosztów ciepła.
13. Reklamacje.
13.1.Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać pisemnie w siedzibie Spółdzielni w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi w oparciu o opinię merytoryczną specjalistycznej firmy dokonującej rozliczeń w terminie 30 dni.
13.2. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie podlegają reklamacji.
14. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
14.1. Udostępnienia lokalu Spółdzielni i przedstawicielom firmy rozliczeniowej w celu:
a) w przypadku braku możliwości dokonania odczytu radiowego lub w innych uzasadnionych przypadkach związanych z funkcjonowaniem urządzeń służących do rozliczania kosztów wody, energii cieplnej itp.
b) konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń,
c) kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.
14.2. Ochrony urządzeń przed zniszczeniem – w przypadku uszkodzeń urządzeń zawinionych przez użytkownika koszty doprowadzenia urządzeń do stanu właściwego obciążają użytkownika.
14.3. Natychmiastowego zgłoszenia Spółdzielni o:
a) uszkodzeniu urządzeń,
b) stwierdzeniu niewłaściwego działania,
c) naruszeniu plomb.
15. Sporne sprawy będą regulowane w oparciu o przepisy „Systemu indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania” specjalistycznej firmy rozliczeniowej oraz zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami PN EN 834 (Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy zasilane energią elektryczną).

§ 6

Zasady indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.
1. Koszty dostaw ciepła dzielą się na:
a) koszty stałe (moc zamówiona, przesył, abonament) rozliczane według 1 pkt. 15.1.
b) koszty zmienne (na podstawie wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym), 1 pkt. 15.2. będą rozliczane z podziałem na koszty:
– koszty wspólne (straty ciepła w obrębie jednostki rozliczeniowej, przenikanie ciepła przez ściany, ogrzewanie powierzchni wspólnych ogólnego użytku jak klatki, pralnie, pomieszczenia gospodarcze, suszarnie, łazienki, szyby windowe) – rozliczane według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w m².
– koszty indywidualne (zależne od faktycznego zużycia wykazanego przez zamontowane podzielniki) – rozliczane są według wskazań podzielników.
Przyjmuje się procentowy udział kosztów zmiennych (na wspólne i indywidualne) według proporcji:
30% – koszty wspólne
70% – koszty indywidualne
2. Na system pomiarowo-rozliczeniowy indywidualnego rozliczania kosztów co. w mieszkaniu składa się suma wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na poszczególnych grzejnikach. Wskazania te stanowią następnie podstawę do ustalenia rzeczywistych kosztów zużytej energii cieplnej w mieszkaniu określone w Regulaminie indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej na cele c.o.
3. Odczytów oraz rozliczeń kosztów dokonują pracownicy firmy rozliczeniowej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę na wykonanie w/w prac według zasad uzgodnionych z NSM Sopot Dolny.
4. Członek Spółdzielni winien udostępnić swój lokal pracownikom firmy rozliczeniowej w wyznaczonym terminie celem dokonania odczytu.
5. Odczyty i rozliczenia zużycia energii cieplnej dokonywane będą raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego według wskazań wszystkich podzielników.
6. Odczytu wskazań po zakończeniu okresu rozliczeniowego dokonuje pracownik firmy rozliczeniowej w obecności członka Spółdzielni. Każdorazowo członek Spółdzielni potwierdza podpisem odczytane wskazania podzielników oraz stan plomb.
7. Współczynniki korygujące zużycia ciepła będą uwzględniały rodzaj danego budynku, jego lokalizację, lokalizację mieszkania, rodzaj instalacji c.o. oraz jego typ.
8. Członek Spółdzielni wnosi opłatę zaliczkową na poczet ponoszonych kosztów energii cieplnej w okresie trwania sezonu grzewczego ustaloną na podstawie urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węźle budynku oraz zasad określonych w § 7 ust. 1.1.
Wielkość jednostkowych wskaźników zużycia ciepła niezbędnych do ustalenia wysokości zaliczek na potrzeby co. w poszczególnych lokalach mieszkalnych, ustala każdorazowo Zarząd biorąc za podstawę do wyliczeń poprzedni sezon grzewczy.
9. Całkowita ilość ciepła zużytego w lokalach mieszkalnych zasilanych z jednego węzła cieplnego, mierzona jest przez ciepłomierz główny zainstalowany w węźle budynku, który stanowi podstawę do rozliczeń pomiędzy dostawcą ciepła a Spółdzielnią i członkami według taryfy opłat dostawcy.
10. W przypadku zmiany cen dostawcy za dostarczoną energię cieplną przyjmuje się nowe wielkości opłat zaliczkowych.
11. Nadpłata i niedopłata opłat zaliczkowych, z tytułu rzeczywistych kosztów zużytego ciepła, wynikająca z rozliczenia zostanie rozliczona z członkiem Spółdzielni zgodnie z § 1 pkt.8 (a.b).

§ 6¹

Rozliczenie energii cieplnej pobranej na cele ciepłej wody użytkowej
1. Wodomierze indywidualne ciepłej wody są podzielnikami ilości zużytej energii cieplnej wynikającej ze wskazań licznika energii cieplnej, zainstalowanego w węźle budynku.
2. Koszt ciepła zawartego w 1m³ wody jest iloczynem zużycia energii cieplnej wyrażonej w GJ oraz ceny energii cieplnej wynikającej z taryfy dostawcy ciepła, zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.
3. Rozliczenie energii cieplnej pobranej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej dokonywać się będzie wg poniższego algorytmu:
Suma kosztów wynikających z faktur za energię cieplna pobraną do podgrzewu wody zimnej na cele ciepłej wody użytkowej w okresie rozliczeniowym, mierzona w węźle budynku, dzielona będzie przez sumę wskazań wodomierzy indywidualnych, łącznie z odbiorcami rozliczanymi ryczałtowo.

Ʃ suma kosztów wg. faktur za energię
cieplną na cele c.w.u. w [zł] wskazania wodomierza

Opłata za c.w.u. ______________________________________ X indywidualnego lub

w [zł] Ʃ wskazań wodomierzy indywidualnych wysokość ustalonego
oraz mieszkań rozliczanych ryczałtowo ryczałtu w danym lokalu

w [zł] w [ m³]

4. Wartość średniego jednostkowego kosztu ciepła [Kc] mierzonego w [GJ] potrzebnego do podgrzania m³ wody ustala się jako iloraz energii cieplnej pobranej do podgrzewu wody, mierzonej w węźle budynku w [GJ/] w okresie rozliczeniowym [Q] do ilości zużycia wody w m³ we wszystkich lokalach mieszkalnych zasilanych z danego węzła budynku [Wb].

Q [GJ]

K = _______

Wb [m³]

5. Wysokość przedpłat – zaliczek na poczet rzeczywistych kosztów energii cieplnej niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej określa się na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym.
6.Temperatura ciepłej wody użytkowej na wylewce nie może być niższa niż 45ºC, tj. zgodnie z PN 92/B-01706 – instalacje wodociągowe.

§ 7

Ustalenie wielkości opłat zaliczkowych.

1. Energia cieplna do celów co. i c.w.
1.1.Lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki kosztów, bądź nie posiadające podzielników, których węzły rozdzielcze wyposażone są w liczniki ciepła będą rozliczane wg faktycznie zużytej energii cieplnej, na podstawie odczytu z licznika oraz kosztów rzeczywistych wynikających z faktury.
1.1.1. Indywidualna opłata zaliczkowa dla lokali mieszkalnych wyposażonych w podzielniki kosztów wyliczana będzie wg następujących wzorów:

a) Indywidualny wskaźnik wynikowy wyliczony na podstawie poprzedniego sezonu grzewczego

           K / m-c

Wi = _________ : Pum

             Cj

b) Prognozowany wskaźnik indywidualny

Wip = Wi x Vz

c) Wzór indywidualnej opłaty zaliczkowej

O m-c = Wip x Pum x C1j

Legenda:
Wi –
indywidualny wskaźnik wynikowy wyliczony na podstawie poprzedniego sezonu grzewczego w GJ/m²/m-c.
K / m-c – koszt miesięczny za energię cieplną i przesył zmienny przypadający na dany lokal mieszkalny w poprzednim sezonie grzewczym.
Cj – cena łączna za energię cieplną i przesył zmienny w zł/GJ w poprzednim sezonie grzewczym.
C1j – cena łączna za energię cieplną i przesył zmienny w zł/GJ na nowy sezon grzewczy.
Pum – powierzchnia użytkowa danego lokalu mieszkalnego w m².
Wip – wskaźnik indywidualny prognozowany.
Vz – wskaźnik zgodnie z § 6 ust. 8.
O m-c – indywidualna oplata zaliczkowa dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów w zł/m-c.

1.1.2. Indywidualna opłata zaliczkowa dla lokali mieszkalnych nie wyposażonych w podzielniki kosztów wyliczana będzie wg następującego wzoru:

O1m-c = Ww x W z x Pum x C1j

Legenda:
O1m-c –
indywidualna opłata zaliczkowa dla lokali nie wyposażonych w podzielniki kosztów w zł/m-c.
Ww – wskaźnik średniego zużycia ciepła w poprzednim sezonie grzewczym przypadający na dany węzeł.
Wz – w skali od 1,00 do 1,25, którego docelowa wielkość oraz zasadność wprowadzenia w danym sezonie grzewczym, będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd.
1.1.3. W celu uniknięcia wysokich niedopłat i nadpłat ustala się minimalny indywidualny wskaźnik Wi w wysokości 0,05 GJ/m² oraz maksymalny indywidualny wskaźnik w wysokości 0,15 GJ/m².
1.2. W przypadku wyposażenia lokali mieszkalnych w podzielniki kosztów, wysokość opłat zaliczkowych ustalona będzie indywidualnie na dany lokal przy uwzględnieniu wielkości faktycznego zużycia wynikającego z odczytu oraz wskaźników korygujących.
Decyzję o wprowadzeniu indywidualnych opłat zaliczkowych podejmuje Zarząd biorąc pod uwagę:
a) stan wyposażenia mieszkań w podzielniki kosztów
b) bilans nadpłat i niedopłat w okresie poprzednich sezonów grzewczych
c) przyjęte unormowania w świetle planowanych modyfikacji systemu, np. uwzględnienie w rozliczeniu pionów grzewczych, trafność współczynników korygujących, reklamacje i wnioski składane przez Lokatorów.
1.3. Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze indywidualne ciepłej wody znajdujące się w budynkach z zainstalowanymi ciepłomierzami zbiorczymi do pomiaru ilości ciepła zużytego do podgrzania wody będą rozliczane z faktycznego zużycia ciepłej wody na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z ilości zużytej ciepłej wody w tym lokalu oraz ceny jej podgrzania /za 1m³ / określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość zużycia ciepłej wody określona zostanie na podstawie zużycia w analogicznym okresie rozliczeniowym.
2. Woda i odprowadzenie ścieków.
2.1. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach, w których są zainstalowane wodomierze zbiorcze na zimną i ciepłą wodę będą rozliczane za faktycznie zużytą wodę zgodnie ze wskazaniami wodomierzy /m³/. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z iloczynu wyliczonej całkowitej ilości wody przypadającej na dany lokal oraz ceny 1 m³ wody określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ilości osób zamieszkałych w lokalu w okresie rozliczeniowym.
2.2. Lokale mieszkalne posiadające wodomierze indywidualne. Opłata zaliczkowa na ciepłej i zimnej wodzie będą rozliczane na podstawie faktycznego odczytu z wodomierzy.
Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z ilości zużytej ciepłej i zimnej wody oraz z jej ceny /za 1m³/ określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość zużycia wody i odprowadzenia ścieków określona zostanie na podstawie zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym.
2.3. Część lokali w budynkach wyposażonych w wodomierze indywidualne zimnej i ciepłej wody, a część bez takich wodomierzy. Ilość zużytej wody dla mieszkań bez wodomierzy indywidualnych ustalona będzie na podstawie różnicy odczytu wodomierza głównego i sumy odczytów wodomierzy indywidualnych podzielonej przez ilość osób zamieszkałych w lokalach nieopomiarowanych w okresie rozliczeniowym.
2.4. Ustala się miesięczną normę zużycia wody zimnej dla mieszkań nie wyposażonych w wodomierze w wysokości do 7 m³ dla jednej osoby zamieszkałej, a dla zimnej wody pobranej na cele ciepłej wody użytkowej do 7 m³ .
3. Energia elektryczna wspólnego użytkowania.
Rozliczenie na poszczególne budynki będzie dokonywane na podstawie faktycznego odczytu z liczników ogólnoadministracyjnych.
Opłata zaliczkowa przypadająca w przeliczeniu na 1 osobę miesięcznie wynika z iloczynu zużycia energii elektrycznej przypadającej na 1 osobę oraz ceny 1 kWh energii elektrycznej określonej zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Ilość energii elektrycznej przypadającej na dany lokal będzie wynikać:
– z zużycia energii elektrycznej w danym budynku na oświetlenie klatek schodowych i piwnic w poprzednim okresie rozliczeniowym i w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie oraz ilości osób zamieszkałych w danym lokalu. Powyższe zasady nie dotyczą energii zużytej przez dźwigi, gdyż ta jest rozliczana do ilości osób zamieszkałych w budynkach posiadających dźwigi osobowe.

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 13/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016r. i obowiązuje od dnia 21.11.2016r.