Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Walnego Zgromadzenia Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny

w Sopocie

Uchwalenie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie działa na podstawie art. 35, 36–42 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami), postanowień § 84–91 Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zgodnie z postanowieniami art. 38 ww. Ustawy z dnia 16.09.1982 r. i § 85 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej /dochodu ogólnego/ lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni albo likwidacji Spółdzielni,
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w I instancji,
 10. uchwalanie zmian Statutu,
 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
 12. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 13. wybór członków i zastępców do Rady Nadzorczej.

1

§ 3

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział z głosem decydującym członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków Spółdzielni.

§ 4

Każdemu członkowi lub pełnomocnikowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

§ 5

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni obowiązani są uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu w pełnym składzie.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielni oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

§ 6

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

§ 7

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez przewodniczącego członek Rady Nadzorczej.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia składającego się co najmniej z przewodniczącego obrad, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

§ 8

 1. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 2. Walne Zgromadzenie nie jest władne uzupełniać porządku obrad innymi sprawami, może natomiast większością głosów – skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.

2

§ 9

Walne Zgromadzenie uchwala regulamin swoich obrad w drodze głosowania zarządzonego przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

 1. Komisję Skrutacyjną w składzie 2-3 osób, której zadaniem jest:
 2. sprawdzenie listy obecności członków oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu odpowiedniego w tej sprawie sprawozdania,
 3. dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia obliczania wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.
 4. Komisję Wnioskową w składzie 2-3 osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Walnemu Zgromadzeniu do decyzji.

Każda komisja wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

§ 11

 1. Z czynności komisji sporządza się protokół. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazują sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 2. Przewodniczący komisji lub ich zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.

§ 12

Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

Poza kolejnością:

 1. przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji, lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos;

przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała;

2. w sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:

 1. głosowania bez dyskusji,
 2. przerwania dyskusji,
 3. zamknięcia listy mówców,
 4. ograniczenia czasu przemówienia,
 5. zarządzenia przerwy w obradach,
 6. kolejności i sposobu uchwalania wniosków.

W dyskusji nad sprawami formalnymi zabierają głos jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane w formie pisemnej – z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy – na ręce sekretarza Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej w ustalonym czasie.

§ 13

Po zamknięciu dyskusji przewodniczący poddaje pod głosowanie poszczególne wnioski, przestrzegając zasady poddawania głosowaniu w pierwszej kolejności wniosków najdalej idących w danej sprawie.

Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.

Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskiem.

§ 14

Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom. Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. 4
 2. Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub większość kwalifikowana jeżeli ustawa lub statut tak stanowią.

§ 16

W sprawach dotyczących obradowania, a nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.

§ 17

Po wyczerpaniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewodniczący ogłasza jego zamknięcie.

§ 18

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący oraz Z-ca przewodniczącego względnie sekretarz Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokół z Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki opis przebiegu dyskusji, treść oświadczeń złożonych do protokołu, treść uchwał z dokładną informacją o przebiegu głosowania w sprawach będących ich przedmiotem oraz ze wskazaniem liczby osób wstrzymujących się od głosowania.
 3. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 4. Każdy członek Spółdzielni ma prawo do przeglądania protokołów Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.