Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 2104

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Piotr Pieńkowski tel. 539349238. E-mail: piotr.pienkowski@nsmsopotdolny.pl

Informacje o zamówieniu udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

• Demontaż i utylizacja 87 sztuk okien drewnianych

• Dostawa i montaż 87 sztuk nowych okien

Kolor Biały

Szklenie dwuszybowe

Współczynnik przenikania ciepła U zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra `Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Wymiary zewnętrzne okien 550 x 1110 mm

Okna 550×1110 -19 sztuk UR – L- ( uchylno- rozwierne) lewe

Okna 550×1110 -19 sztuk R- L ( rozwierne ) lewe

Okna 550×1110 -38 sztuk R-R ( rozwierne) prawe

Okno 1465×1435 ( dzielone 925/540) R + U-R – 10 szt

• Wstępna obróbka okien (uszczelnienie ze strony zewnętrznej, wewnątrz klatki przycięcie pianki montażowej, uzupełnienie większych ubytków w tynku otworów okiennych i jednokrotne nałożenie gładzi szpachlowej)

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej w związku z powyższym ich wymiary widoczne od zewnątrz budynku muszą być zbliżone do obecnie istniejącej stolarki okiennej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

>>Więcej szczegółów <<