Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na dostawie i wymianie stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 2104

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Piotr Pieńkowski tel. 539349238. E-mail: piotr.pienkowski@nsmsopotdolny.pl

Informacje o zamówieniu udzielane będą od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 11 kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 694 w Sopocie.

W zakres zamówienia wchodzi w szczególności:

• Demontaż i utylizacja 87 sztuk okien drewnianych

• Dostawa i montaż 87 sztuk nowych okien

Kolor Biały

Szklenie dwuszybowe

Współczynnik przenikania ciepła U zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra `Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)

Wymiary zewnętrzne okien 550 x 1110 mm

Okna 550×1110 -19 sztuk UR – L- ( uchylno- rozwierne) lewe

Okna 550×1110 -19 sztuk R- L ( rozwierne ) lewe

Okna 550×1110 -38 sztuk R-R ( rozwierne) prawe

Okno 1465×1435 ( dzielone 925/540) R + U-R – 10 szt

• Wstępna obróbka okien (uszczelnienie ze strony zewnętrznej, wewnątrz klatki przycięcie pianki montażowej, uzupełnienie większych ubytków w tynku otworów okiennych i jednokrotne nałożenie gładzi szpachlowej)

Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej w związku z powyższym ich wymiary widoczne od zewnątrz budynku muszą być zbliżone do obecnie istniejącej stolarki okiennej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:

Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Należy do oferty przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy.

Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

Wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonanie co najmniej 3 umów, których przedmiot odpowiadał swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania.

Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Dysponują odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym (przerób w poprzedzającym roku minimum 0,5 mln potwierdzone dokumentem finansowym- odpowiedni PIT)

Wykonali na terenie Polski w okresie ostatniego roku zadania zgodnego z zamówieniem.

Wykaz niezbędnych dokumentów, które powinna zawierać oferta

Ubiegający się o zamówienie winni złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b) ofertę cenową (kosztorys ofertowy) zawierający cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w SIWZ,

d) w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy złożyć:

– dane o firmie zatrudnienie, usprzętowienie, kwalifikacje

– oświadczenie oferenta o sytuacji finansowej oferenta

– wykaz prac zrealizowanych (minimum 3) w okresie ostatnich 3 lat oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac zawierający wskazanie podmiotu na rzecz którego były wykonywane prace o analogicznej tematyce i zakresie, w tym opinię tego podmiotu o należytym wykonaniu przedmiotu umowy

– aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu prowadzonej działalności: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł zawartej na okres, który nie upłynie wcześniej niż w dniu 31.12.2022 r.

– oświadczenie o warunkach gwarancji

– referencje

W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył kopie dokumentów, kopie te na każdej stronie winny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodne z oryginałem. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić oryginały dokumentów lub notarialnie poświadczone ich kopie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta cenowa powinna zostać przygotowana na podstawie dokumentacji technicznej dostępnej w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Spółdzielni oraz wizji lokalnej na obiekcie wyszczególnionym w opisie zamówienia.. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, tj. uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i ryzyka.

IV. Wymagania dotyczące WADIUM

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

V. Wymagania dotyczące sposobu składania ofert i ich oceny

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Ofertę wraz z załącznikami składa się w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny przy Al. Niepodległości 702 w Sopocie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 23.07.2022 r. do godz. 14:00 z dopiskiem „Al. Niepodległości 694- Okna”. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania koperty.

Komisja Przetargowa otworzy koperty z ofertami na części jawnej posiedzenia w obecności Wykonawców oraz przedstawicieli Mieszkańców w dniu 25.07.2022 r. o godz. 16:00 w siedzibie Spółdzielni. Komisja Przetargowa zapoznaje się z materiałami przetargowymi w trybie niejawnym, dokonuje oceny ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Oferent może wycofać złożoną ofertę, dopóki nie minął termin składania ofert.

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferty – punkty od 0 – 6

b) termin i forma płatności – punkty od 0 – 3

c) maksymalny czas, jaki upłynie od zgłoszenia reklamacji (w ramach gwarancji) do podjęcia czynności gwarancyjnych – punkty od 0 -3

d) oferowany termin realizacji – punkty od 0 – 3

e) długość okresu gwarancji i rękojmi – punkty od 0 -3

f) referencje potwierdzające doświadczenie – punkty od 0 -3

Wyłonienie Wykonawcy, którego oferta spełniała wymogi SIWZ i najbardziej odpowiadała Zamawiającemu nastąpi najpóźniej do dnia 30.07.2022 r.

Spółdzielnia powiadomi oferentów o wynikach postępowania na stronie internetowej oraz pod wskazany w ofercie adres e-mail, jeśli takowy zostanie podany i określi termin zawarcia umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.Zamawiający odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w niniejszej specyfikacji.

Z tytułu przygotowania ofert bądź unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie 21 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy na realizację przedmiotu

Zamawiający z kwoty wynagrodzenia brutto objętej fakturą VAT zatrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 5 %. Strony zgodnie ustalają że kaucja gwarancyjna wynosi 5 % wynagrodzenia umownego brutto na poczet usuwania wad w przedmiocie umowy, które mogą wystąpić w ciągu okresu gwarancji liczonego od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi po upływie 2 lat na podstawie protokołu z przeglądu o braku lub usunięciu zgłoszonych wad, po upływie okresu gwarancji, chyba że zostanie wydatkowana przez Zamawiającego lub podmiot trzeci w części lub całości na usunięcia wad.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto na poczet pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy podlega zwrotowi po upływie 21 dni na podstawie protokołu z przeglądu o braku lub usunięciu zgłoszonych wad, po upływie okresu gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy, wynikających z tytułu kar umownych

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brtto za każdy dzień opóźnienia liczone do dnia wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady liczone do dnia usunięcia wady,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto,

Łączna wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia umownego brutto.

Dopuszczalne jest żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rozliczenie przedmiotu umowy następuje w walucie PLN.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 72 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 24 miesięcy.

Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie z należności Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili podpisania umowy.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z wykonywaniem prac będących przedmiotem umowy, za skutki jego wykonywania, w tym za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

Korzystanie z mediów takich jak woda i energia elektryczna odbywa się za odpłatnością na zasadach uzgodnionych z administracją Spółdzielni.

Współdziałanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się na drodze telefonicznej i e-malowej oraz drogą korespondencji listowej poleconej za potwierdzeniem odbioru.

VIII. Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny z siedzibą przy Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot, reprezentowana przez: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Administrator może w celu realizacji umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji umowy.

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2)Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Zamawiającym, a po rozwiązaniu tej umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

4)Posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników];

– na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia swoich danych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego];

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

4)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5)Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Sopot, dnia 21.06.2022 r.