Regulamin naliczenia opłat za C.O, wodę, śmieci, energię elektryczną.

Kopia w formacie PDF
REGULAMIN
naliczania opłat za energię cieplną, elektryczną, wody i odprowadzania ścieków oraz za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zasobów
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny
Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania opłat za energię cieplną, elektryczną, wody
i odprowadzenie ścieków określonych w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki
zasobami NSM Sopot Dolny.
$1
Zasady ogólne
Rozliczenia zimnej, ciepłej wody i centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej
ogólnego użytkowania
1. Rozliczenia mediów będą się odbywały w następujących terminach danego roku:
– zimna i ciepła woda oraz energia elektryczna – raz na półrocze
– centralne ogrzewanie – raz do roku po zakończeniu sezonu grzewczego
– odpady komunalne – raz do roku
2. _ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2.1. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/255/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Rady Miasta Sopotu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się jako iloczyn ilości zużytej wody i stawki
opłaty określonej każdorazowo przez Radę Miasta Sopotu dla zbiórki selektywnej i braku zbiórki
selektywnej.
2.1.1. Do obliczenia opłaty, o której mowa w pkt 2.1 przyjmuje się średnie miesięczne zużycie
wody liczone jako średnia miesięczna z kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy.
2.1.2. Rodziny wielodzietne zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranych w sposób selektywny w części przewyższającej kwotę określonej każdorazowo przez
Radę Miasta Sopotu. Przez rodzinę wielodzietną, należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie
Sopotu (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w wieku do lat 25 pod warunkiem
kontynuowania przez nie nauki.
2.1.3. Do obliczenia opłaty, o której mowa w pkt 2.1 nie uwzględnia się ilości bezpowrotnie zużytej
wody, której wielkość zużycia ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza.
2.2. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XXXV/745/13 z dnia 28.02.2013r. opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zasobów NSM Sopot Dolny zlokalizowanych
w Gdańsku stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalonej każdorazowo przez Radę Miasta
Gdańska.
2.3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają ograniczeniu zgodnie z art.ój
pkt 3f Ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Okresowe miesięczne opłaty, zwane dalej „opłatami zaliczkowymi” wnosi się
w zryczałtowanej wysokości, określonej na podstawie ilości zużycia danego medium
w poprzednim okresie rozliczeniowym w przeliczeniu na jeden miesiąc.
4. _ Na wniosek osoby posiadającej prawo do lokalu Spółdzielnia może dokonać sprostowania
opłat zaliczkowych na podstawie bieżących odczytów, pod warunkiem braku zadłużenia
wnioskodawcy z tytułu opłat za lokal.
5. Zgłoszenie powyższego wniosku lub zastrzeżenia o nieprawidłowym działaniu
liczników nie zwalnia osoby posiadającej prawo do lokalu od obowiązku płacenia bieżących
należności na dotychczasowym poziomie w miesiącu zgłoszenia.
6. Sprostowanie wysokości opłat zaliczkowych zgłoszonych przez osobę posiadającej prawo
do lokalu nastąpi w wymiarze opłat czynszowych nie wcześniej niż w miesiącu następnym na
podstawie nowego wydruku opłat czynszowych.
7. _ Ostateczne rozliczenie (pkt |) winno uwzględniać rzeczywistą wielkość zużycia danego
nośnika wg wskazań liczników oraz sumę wniesionych opłat zaliczkowych.
8. _ Nadpłata lub niedopłata wynikająca z rozliczenia uwzględniona będzie wg następujących
zasad:
a) nadpłata podlega przeksięgowaniu na poczet bieżącej opłaty czynszowej, a także na wniosek
osoby posiadającej prawo do lokalu może być wypłacona na wskazane konto bankowe w
terminie do 30 dni.
b) niedopłata zostaje zaksięgowana na konto czynszowe i należy ją wnieść przy najbliższej
opłacie za lokal, nie później jednak jak w okresie 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia.
9. Osoba posiadająca prawo do lokalu nie będzie rościła prawa do odsetek w przypadku
wystąpienia chwilowej nadpłaty. Spółdzielnia ze swej strony nie będzie naliczała w końcowym
rozliczeniu odsetek z tytułu rozliczenia mediów, w przypadku niedopłaty w okresach
rozliczeniowych, o ile zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
10. Zmiana cen mediów wprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie
rozliczeniowym powoduje zmiany ceny jednostkowej danej jednostki technicznej medium
w iloczynie określającym kwotę opłaty zaliczki.
11. W przypadku zmiany przez dostawców ceny wody i odprowadzenia ścieków w okresie
rozliczeniowym firma specjalistyczna dokonuje w ostatnim dniu poprzedzającym wejście
nowej ceny odczytu liczników indywidualnych zimnej i ciepłej wody zamontowanych
w lokalach mieszkalnych, chyba że Zarząd postanowi inaczej. W przypadku wodomierzy
głównych zainstalowanych w węźle budynku, będących własnością dostawcy, odczytu w
analogicznym terminie dokonuje dostawca przy udziale przedstawiciela Spółdzielni. W
przypadku wodomierzy głównych zainstalowanych w węźle budynku, będących własnością
Spółdzielni (druga strefa) odczytu w analogicznym terminie dokonuje Spółdzielnia. Na tej
podstawie Spółdzielnia ustala nowy wymiar opłat za wodę i odprowadzenie ścieków dla
indywidualnych odbiorców, a w rozliczeniu półrocznym uwzględnia zaistniałe zmiany.
12. W przypadku zbiorczych urządzeń pomiarowych rozliczenie odbywa się w następujący
sposób:
a) rozliczenia dokonuje się na podstawie faktur obciążeniowych wystawianych przez
poszczególnych dostawców na węzły rozdzielcze,
b)w przypadku, gdy zbiorczym urządzeniom pomiarowym odpowiadają analogiczne
urządzenia pomiarowe zainstalowane w lokalach mieszkalnych od wartości zużycia
określonego w węźle rozdzielczym danego budynku, odejmuje się wielkości wynikające z
sumy indywidualnego zużycia w lokalach mieszkalnych opomiarowanych przynależnych do
danego węzła,
c) pozostałą wielkość dzieli się:
– wyliczoną różnicę między odczytem z węzła z.w. lub c.w., a sumą zużycia liczników
indywidualnych i lokali mieszkalnych niewyposażonych w liczniki indywidualne
rozliczane zgodnie z miesięczną normą ustaloną wg osób (zgodnie z $ 7 pkt 2.3 ) –
rozlicza się na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do zużycia wody,
– wyliczoną różnicę między odczytem z węzła z.w. lub c.w., a sumą zużycia, liczników
indywidualnych rozlicza się na poszczególne lokale w budynku proporcjonalnie do
zużycia wody.
13. W przypadku gdy lokale mieszkalne w danym budynku (w jego części
związanej z poszczególnym węzłem rozliczeniowym) są wyposażone w zawory
termostatyczne i podzielniki, ostateczne określenie wysokości opłat za c.o. następuje w oparciu o
rozliczenie dokonane przez specjalistyczną firmę na podstawie wskazań podzielników kosztów wg
zasad określonych w $ 5.
Rozliczenie końcowe z tytułu dostawy energii cieplnej do celów c.o. dokonywane będzie po
zakończeniu sezonu grzewczego na podstawie podzielników lub liczników ciepła
zainstalowanych w węźle budynku. 2 14. W przypadku liczników rozliczenie c.o. nastąpi do m powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych przynależnych do danego węzła.
15. Opłata za zużyte ciepło w lokalu mieszkalnym składać się będzie z:
a) opłaty stałej (moc zamówiona, usługa przesyłowa, abonament), której procentowy udział
będzie określony na podstawie stosunku powierzchni użytkowej lokalu do całkowitej
powierzchni wszystkich lokali w budynku, płaconej miesięcznie przez cały rok
kalendarzowy,
b) opłaty zmiennej (za zużycie energii cieplnej i usług przesyłowych) płaconej miesięcznie
zaliczkowo przez cały rok kalendarzowy.
16. Powyższe zasady rozliczania zużycia i naliczania opłat znajdują odzwierciedlenie
w komputerowym systemie naliczania opłat za lokale.
17. Naliczaniu opłat za zużycie mediów od osób zamieszkałych w danym lokalu mieszkalnym
podlegają należności rozliczane wg liczników zbiorczych za:
– zużycie wody,
– energii elektrycznej ogólnego użytku.
18. Przez osoby zamieszkałe w danym lokalu rozumie się osoby przebywające w nim w
okresie dłuższym niż lIm-c.
19. Ustala się, że osoba posiadająca prawo do lokalu będącego w zasobach Spółdzielni może
ubiegać się o zwolnienie z opłat miesięcznych w przypadku udokumentowanej nieobecności,
jeżeli okres jej nieobecności trwa nieprzerwanie dłużej niż dwa miesiące. Wyżej wymienione
przypadki rozpatrywane będą indywidualnie przez Zarząd Spółdzielni na pisemny wniosek
osoby posiadającej prawo do lokalu. Warunkami do zwolnienia jest zgłoszenie i
udokumentowanie w administracji Spółdzielni faktu czasowej nieobecności osoby, której
zwolnienie z opłat dotyczy.
20. Ustala się obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do Spółdzielni zmiany ilości osób
w zajmowanym lokalu, w przypadkach wymienionych ‚$w pkt 18. Brak zgłoszenia
o zmniejszeniu ilości osób korzystających z wyżej wymienionych usług nie daje podstawy
do domagania się zwrotu nadpłaconych zaliczek i dokonania korekty naliczeń wstecz.

Nie zgłoszenie przez osobę posiadającą prawo do lokalu lub ujawnienie przez Spółdzielnię
zwiększenia liczby osób zamieszkałych powoduje:
– wsteczne obciążenie opłatami zależnymi od ilości osób,
– obciążenie ustawowymi odsetkami.
21. Wszelkie zmiany ilości osób mające wpływ na wymiar opłat za lokal mieszkalny winny być
zgłaszane do Spółdzielni i będą uwzględniane nie wcześniej niż od 1-go dnia następnego miesiąca
po dokonaniu zgłoszenia.
22. W przypadku nie zamieszkiwania osób w lokalu mieszkalnym nieopomiarowanym opłaty
za lokal mieszkalny liczone będą od I osoby.
$2
Montaż indywidualnych wodomierzy wody zimnej i ciepłej
1. Montaż wodomierzy radiowych zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych,
jak i użytkowych wykonywany będzie w ramach funduszu remontowego poszczególnych
nieruchomości.
2. Opłaty zaliczkowe za wodę zimną i za energię cieplną zużytą na podgrzanie wody naliczane
będą w wysokości zużycia zgodnie ze wskazaniami wodomierzy. Do czasu ustalenia ryczałtu wg
faktycznego zużycia (za okres rozliczeniowy), ustala się miesięczne opłaty zaliczkowe przyjmując
zużycia na osobę:
3
3. ciepłej wody
3. Członek Spółdzielni ponosi koszty konserwacji, naprawy, wymiany lub legalizacji
wodomierzy wykonywanych bądź zleconych przez Spółdzielnię.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku plomb któregoś z wodomierzy,
Spółdzielnia będzie naliczać opłaty za zimną i ciepłą wodę zgodnie z normami dla lokali
mieszkalnych nieopomiarowanych od dnia ostatniego prawidłowego odczytu. Powrót do stanu
poprzedniego nastąpi po ponownym odbiorze z zastrzeżeniem jak w pkt 3.
5$m- – zimnej wody
2m
5. Wodomierze w lokalach są podzielnikami kosztów wynikających z zużycia wody mierzonej
przez licznik główny zainstalowany w węźle budynku. Ponadto licznik ciepłej wody użytkowej jest
podzielnikiem kosztów energii cieplnej pobranej do podgrzania wody mierzonej przez licznik
energii cieplnej w węźle budynku.
$3
Obowiązki właścicieli wodomierzy – dotyczy lokali posiadających wodomierze
indywidualne
1. Obowiązkiem właściciela urządzenia jest: |
– zgłoszenie do Spółdzielni faktu niesprawności któregokolwiek z wodomierzy
i konieczności ponownej ich legalizacji,
– zabezpieczenie przed zniszczeniem i uszkodzeniem przyrządów pomiarowych,
– zapewnienie upoważnionym przedstawicielom Spółdzielni dostępu do wodomierzy
oraz możliwości wykonania prac związanych z prawidłową eksploatacją urządzeń
4

pomiarowych znajdujących się w lokalu mieszkalnym.
Nie zachowanie wyżej wymienionych warunków, wiąże się z utratą możliwości rozliczenia
lokalu wg wskazań wodomierzy w okresie rozliczeniowym, którego to dotyczy.
2. Zgłoszenie przez użytkownika niesprawności wodomierzy lub przerwa na dokonanie
legalizacji lub wymiany powoduje rozliczenie zużycia wody w danym lokalu wg średnich
wskazań wodomierzy z tego lokalu z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Brak pomiaru
zużycia nie może przekraczać trzech miesięcy. Po tym okresie lokal będzie rozliczany
ryczałtowo do ilości osób zamieszkałych.
3. W przypadku czasowej niesprawności wodomierza (trwającej nie dłużej niż 3 m-ce) ilość
pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia ostatnich 3 miesięcy poprzedzających
awarię.
$4
Odczyty wodomierzy indywidualnych i głównych
1. _ Wodomierze indywidualne na ciepłą i zimną wodę z możliwością radiowego odczytu:
a) odczytów wodomierzy dokonuje w okresach półrocznych firma specjalistyczna,
b) na podstawie przesłanych przez firmę danych, zużycia wody w lokalach mieszkalnych,
Spółdzielnia w okresie jednego miesiąca od momentu otrzymania kompletnych
odczytów dokonuje rozliczenia kosztów zużycia wody,
c) odczytów dokonuje się z dokładnością do metrów dziesiętnych (zaokrąglone do
jednego miejsca po przecinku),
d) w przypadku braku możliwości odczytu do rozliczeń przyjmuje się średnią wielkość zużycia
z okresu dla którego znane są ostatnie początkowe i końcowe wielkości odczytów,
e) w przypadku zmiany ceny wody przez dostawców w okresie rozliczeniowym, odczytu drogą
radiową dokonuje firma specjalistyczna.
2. Wodomierze główne:
a) odczytów wodomierzy głównych dokonuje się raz w miesiącu wspólnie z dostawcą wody,
b) na podstawie odczytów z liczników dostawca danego medium wystawia fakturę obciążającą
Spółdzielnię w terminach umownych uzgodnionych ze Spółdzielnią.
$5
Zasady indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej na potrzeby
centralnego ogrzewania do lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
wyposażonych w grzejnikowe zawory termostatyczne i elektryczno-radiowe podzielniki
kosztów ogrzewania
1. Przedmiotem indywidualnego rozliczania kosztów ciepła jest podział między
indywidualnych użytkowników kosztów ciepła na cele c.o. poniesionych dla ogrzania
nieruchomości oraz kosztów serwisu rozliczeniowego. Suma tych kosztów odniesiona do
przedpłat (zaliczek na poczet c.o.) daje wynik (+) nadpłatę lub (-) niedopłatę.
2. – Przedmiotem rozliczenia są nieruchomości będące w zasobach Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Sopot Dolny. Nieruchomość to budynek lub grupa budynków wydzielona
wspólnym urządzeniem pomiarowym zainstalowanym w węźle cieplnym, w stosunku do której
następują indywidualne określenie kosztów energii cieplnej.
3. _ Indywidualne rozliczenie kosztów c.o. stosowane jest w lokalach mieszkalnych, których
budynki zasilane są centralnie w energię cieplną i posiadają wspólny opomiarowany węzeł cieplny.
3.1 Za podstawy do rozliczeń indywidualnych przyjmuje się powierzchnię użytkową
nieruchomości ogrzewaną centralnie.
3.2 Za powierzchnię ogrzewaną centralnie uważa się powierzchnię całkowitą lokalu zgodnie
z PN 70 (B-02365) oraz Zarządzeniem Nr 13 Prezesa GUS (Dz. U. GUS Nr 6 z 02.04.1990 r.).
Pomieszczenia, które nie posiadają grzejników, a wchodzą w skład lokali mieszkalnych
i użytkowych (przedpokój, wc, itp.) ogrzewane bezpośrednio ciepłem sąsiednich pomieszczeń
traktuje się jak powierzchnię ogrzewaną. Nie wlicza się do powierzchni ogrzewanej centralnie
balkonów, loggii, tarasów i antresoli. W odniesieniu do lokali użytkowych za powierzchnię
ogrzewaną centralnie uważa się również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne
do lokalu z wyłączeniem piwnice, chyba że są one wyposażone w grzejniki.
3.3 Indywidualnym rozliczeniem nie są objęte pomieszczenia wspólnego użytkowania nie
wyposażone w podzielniki kosztów jak: korytarze, pralnie, suszarnie, klatki schodowe, itp. chyba,
że są one użytkowane indywidualnie na zasadzie najmu. Szczegółowe zasady rozliczania części
wspólnych określone są w pkt 6. |
4. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. W odniesieniu do rozliczenia kosztów ciepła,
okres ten rozpoczyna się od czerwca danego okresu rozliczeniowego, i kończy się w maju
następnego okresu rozliczeniowego. Rozliczenie kosztów zużycia energii cieplnej
dokonywane jest raz w roku w terminie do 31 sierpnia.
5. Spółdzielnia stosuje do lokali mieszkalnych niekorzystnie położonych w bryle budynku
współczynniki redukcyjne (wyrównawcze) Rm zalecane przez Centralny Ośrodek BadawczoRozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” (zał. nr 1) opracowane przez Zarząd
i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
6. Podział kosztów zmiennych zużytego ciepła na ogrzanie nieruchomości w okresie
grzewczym odbywa się wg następujących zasad:
6.1 Łączne koszty ogrzania nieruchomości rozdzielane są na poszczególne lokale
mieszkalne:
a) posiadające zamontowane podzielniki kosztów ogrzewania na grzejnikach,
b) koszt ogrzewania lokalu niewyposażonego w podzielniki kosztów ogrzewania rozliczany
będzie wg średniego kosztu ogrzewania przypadającego na m powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego, wyliczonego na podstawie kosztów zużycia ciepła, mierzonego w
węźle budynku w danym sezonie grzewczym.
6.2 Koszty ogrzania przypadające na użytkowników wymienionych w punkcie 6.1. lit.a
stanowią różnicę pomiędzy łącznym kosztem ogrzania nieruchomości, a kosztem
przypadającym na użytkowników wymienionych w punkcie 6.1 .lit.b.
6.3 Wyliczone jak w punkcie 6.2 koszty ogrzania nieruchomości rozdzielane są na
poszczególnych użytkowników posiadających elektroniczne podzielniki kosztów z podziałem
na części:
a) stałą (wspólną ) – stanowiącą w pierwszym okresie rozliczeniowym 40% kosztów
zużycia ciepła, dzielonych proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanych centralnie,

b) indywidualną – stanowiącą w pierwszym okresie rozliczeniowym 60% kosztów zużycia
ciepła, dzielonych proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów ogrzewania,
pomniejszonych następnie przez wartości współczynników – redukcyjnych
(wyrównawczych) ze względu na niekorzystne położenie lokalu mieszkalnego w
budynku lub ze względu na brak pionów instalacji c.o., w niektórych pomieszczeniach
(zał. nr 1).
6.4 W następnych okresach rozliczeniowych, procentowy podział kosztów stałych
i indywidualnych może być korygowany w zależności od wyników rozliczenia ciepła
za poprzedni sezon grzewczy.
6.5 Część stała (wspólna) odnosi się do kosztów niezależnych od wielkości zużycia ciepła
w lokalach i przeznaczona jest na pokrycie:
a) kosztów ogrzewania budynku poprzez piony i rozprowadzenia instalacji c.o.,
b) kosztów ogrzewania nieopomiarowanych (niewyposażonych ‚w urządzenia do
indywidualnego rozliczania zużycia ciepła) pomieszczeń wspólnego użytkowania
(korytarze, pralnie, suszarnie, klatki schodowe itp.),
c) kosztów ogrzewania nie opomiarowanych łazienek (pionów grzewczych).
6.6 W sytuacji, gdy w ramach jednej nieruchomości znajdują się zróżnicowane grupy
użytkowników (np. lokale mieszkalne i użytkowe), wówczas na wstępie dokonuje się przez
Spółdzielnię podziału kosztów na grupy użytkowników.
7. – Zaliczki na poczet kosztów c.o. pobierane są wg następujących zasad:
7.1 Użytkownicy lokali wnoszą miesięczne opłaty ryczałtowe w postaci zaliczki podlegającej
rozliczeniu, która jest ustalana przez Spółdzielnię na dany okres rozliczeniowy i podawana na
wydruku zawierającym opłaty mieszkaniowe.
7.2 Wysokość miesięcznych zaliczek może ulegać zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego
proporcjonalnie do rzeczywistych:
a) zmian cen energii cieplnej,
b) wzrostów lub spadków zużycia energii cieplnej w nieruchomościach.
8. Montaż podzielników kosztów ogrzewania odbywa się wg następujących zasad:
8.1 Czynności montażowych dokonują przedstawiciele specjalistycznej firmy rozliczeniowej.
8.2 Montaż dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu. W przypadku nieobecności
osoby posiadającej prawo do lokalu, uznaje się, iż osoba przebywająca w jego lokalu jest przez
niego upoważniona do podpisania protokołu odczytu.
8.3 Użytkownik potwierdza czytelnym podpisem dokonanie montażu oraz prawidłowość
pozostawienia zaplombowanych podzielników.
8.4 Na czas montażu grzejniki muszą być dostępne dla montującego bez przeszkód, tzn.
użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do grzejników przez usunięcie obudowy
grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.
8.5 O terminie montażu osoby posiadające prawo do lokalu zostaną powiadomione poprzez
komunikat na tablicy ogłoszeń z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
8.6 Montaże będą dokonywane wyłącznie w trzech terminach (dwa podstawowe i jeden
dodatkowy).
9. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania odbywają się w następujący sposób:
9.]| Czynności odczytowych drogą radiową dokonuje specjalistyczna firma.
9.2 Użytkownicy lokali posiadający podzielniki kosztów ciepła, zobowiązani są zapewnić do
7

nich swobodny dostęp. Nie należy dokonywać zabudów tych urządzeń, zastawiać meblami,
itp.
10. Usługi dodatkowe będą wykonywane wg następujących zasad:
10.1 Wszystkie dodatkowe prace poza czynnościami montażu i odczytu w trzech terminach (dwa
podstawowe i jeden dodatkowy) należą do usług dodatkowych, których wykaz i wysokość
opłat określona jest w umowie zawartej z firmą specjalistyczną. Za każdą dodatkową usługę na
rzecz osoby posiadającej prawo do lokalu Spółdzielnia będzie wystawiała na jej rzecz refakturę
kosztów na podstawie obciążenia od firmy specjalistycznej za wykonaną usługę.
10.2 Montaże uzupełniające podzielników kosztów ogrzewania przeprowadzane są na pisemny
wniosek osoby posiadającej prawo do lokalu wyłącznie w okresie odczytu podzielników
w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty pierwszego terminu odczytu w nieruchomości.
10.3 Montaże uzupełniające poza okresem podstawowym i dodatkowym (montaży lub
odczytów) w sytuacjach wyjątkowych mogą być wykonywane wyłącznie na pisemny wniosek
Spółdzielni, przy czym w rozliczeniu kosztów ciepła nastąpi doszacowanie zużycia ciepła za
okres pomiędzy terminem podstawowym, a datą faktycznego zamontowania podzielników
kosztów ogrzewania wg metod szacowania specjalistycznej firmy rozliczeniowej w uzgodnieniu
ze Spółdzielnią.
11. Serwis rozliczeniowy odbywa się wg następujących zasad:
11.1 Odczyt radiowych podzielników kosztów ciepła dokonywany przez firmę specjalistyczną
stanowi podstawę do wykonania przez tę firmę indywidualnego rozliczenia kosztów ciepła w danym
lokalu.
11.2 Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie
indywidualnego rachunku osoba posiadająca prawo do lokalu otrzymuje w terminie do dnia 31
sierpnia każdego roku.
11.3 Koszty serwisu rozliczeniowego doliczane są indywidualnie proporcjonalnie do ilości
grzejników/ podzielników.
11.4 Różnice (nadpłaty lub niedopłaty) wynikające z rozliczenia winny być regulowane w
następujący sposób: |
a) w przypadku, gdy faktyczne koszty zużycia energii cieplnej przekroczą sumy przedpłat
wniesionych w danym okresie rozliczeniowym osoba posiadające prawo do lokalu
zobowiązana jest do uzupełnienia niedopłaty w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia rozliczenia
na piśmie,
b) nadpłaty powstałe w wyniku rozliczenia mogą być za zgodą osoby posiadającej prawo
do lokalu zaliczone na poczet przyszłych opłat za lokal mieszkalny, lub przelane na wskazane
konto bankowe w terminie do 30 dni.
11.5 W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat, o których mowa w p. 11.4 lit a Spółdzielnia
uprawniona jest do naliczania odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
12. Rozliczenie lokali w przypadkach szczególnych odbywa się wg następujących zasad:
12.1 W przypadku gdy użytkownik doprowadził do co najmniej jednej z sytuacji:
a) odmówił zamontowania podzielników kosztów ogrzewania,
b) odmówił dokonania odczytu podzielników w terminie podstawowym i dodatkowym oraz
w drugim kolejnym okresie rozliczeniowym,
c) uszkodził co najmniej jedną plombę podzielnika,
d) uszkodził co najmniej jeden podzielnik kosztów ogrzewania,
e) samowolnie bez porozumienia i zgody Spółdzielni przerobił instalację grzewczą
8
(np. zwiększając wielkość lub moc grzejników),
ustala się koszty ogrzewania | m* powierzchni użytkowej w wymiarze średniego kosztu ogrzania
Im* powierzchni użytkowej w danej nieruchomości w danym okresie rozliczeniowym
powiększonego współczynnikiem 2.
W wypadku wystąpienia sytuacji o jakiej mowa w punkcie 12.1 lit c lub d użytkownik pokrywa
koszty związane z doprowadzeniem podzielników do stanu właściwego.
12.2 W przypadku zgłoszenia przez osobę posiadającą prawo do lokalu uszkodzenia podzielnika
w trakcie okresu rozliczeniowego, rozliczenie kosztów ciepła będzie przebiegać poprzez wskazanie
podzielnika za okres od początku okresu rozliczeniowego do chwili doprowadzenia urządzenia do
stanu właściwego i będzie oszacowane w wysokości wynikającej z metod szacowania
specjalistycznej firmy rozliczeniowej w uzgodnieniu ze Spółdzielnią.
12.3 W lokalach, w których nie zostały odczytane drogą radiową podzielniki kosztów ciepła,
rozliczenie kosztów ogrzewania następuje w oparciu o odczyty dokonane w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Jednocześnie na następny okres rozliczeniowy ustala się opłatę zaliczkową na
poczet c.o. w wysokości wynikającej z rozliczenia poprzedniego okresu, w którym dokonano
odczytu. Po odczytaniu w następnym okresie rozliczeniowym wynik z rozliczenia za poprzedni
okres rozliczeniowy zostanie skorygowany.
12.4 W przypadku zmiany osoby posiadającej prawo do lokalu w trakcie okresu
rozliczeniowego, skutki rozliczeń może przejąć na mocy porozumienia stron następca w
formie pisemnego oświadczenia. W przypadku braku takiego porozumienia lub postawienia
lokalu do dyspozycji Spółdzielni, rozliczenia z poprzednim właścicielem lub najemcą
następują na podstawie dokonanych między odczytów. W przypadku braku między odczytów
rozliczenia następują proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu.
12.5 W przypadku dokonywania uzgodnionych ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o.
(np. zamiana lub likwidacja grzejników) Spółdzielnia powiadamia specjalistyczną firmę
rozliczeniową, która bezpośrednio w trakcie zmian dokona stosownych między odczytów
i przemontowania podzielników.
W przypadku nie powiadomienia Spółdzielni o dokonanych zmianach w instalacji c.o.
polegających na:
a) zwiększeniu ilości lub mocy grzejników,
b) zmniejszeniu ilości lub mocy grzejników,
rozliczenie kosztów ogrzewania w takim lokalu odbywać się będzie na zasadach określonych w
$ 5 punkt 6.1 lit. b, tj. jak dla lokali mieszkalnych niewyposażonych w podzielniki kosztów
ciepła.
13. Reklamacje będą rozpatrywane w następujący sposób:
13.1 Wszelkie reklamacje dotyczące rozliczenia należy składać pisemnie w siedzibie
Spółdzielni w terminie 14 dni od daty dostarczenia rozliczenia. Spółdzielnia udzieli odpowiedzi
w oparciu o opinię merytoryczną specjalistycznej firmy dokonującej rozliczeń w terminie 30
dni, od daty wpłynięcia opinii merytorycznej do Spółdzielni. W przypadku niemożności
rozpatrzenia w powyższym terminie, Spółdzielnia zawiadamia pisemnie o przyczynie
opóźnienia i nowym terminie rozpatrzenia reklamacji.
13.2 Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie podlegają reklamacji.
13.3 Reklamacji nie podlega nieudostępnienie lokalu dla dokonania odczytów podzielników
kosztów w przypadku braku możliwości wykonania odczytu drogą radiową. Pisma w tej sprawie
dotyczące potwierdzonych przypadków losowych będą rozpatrywane indywidualnie przez Zarząd.

13.4 Odmowa przyjęcia rozliczenia przez użytkownika, jak również jego nieobecność w miejscu
zamieszkania (np. pobyt za granicą) nie jest podstawą do przedłużenia terminu składania
reklamacji.
14. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:
a) Udostepnienia lokalu Spółdzielni i przedstawicielom firmy rozliczeniowej w celu:
– w przypadku braku możliwości dokonania odczytu radiowego lub w innych
uzasadnionych przypadkach związanych z funkcjonowaniem urządzeń służących do
rozliczania kosztów wody, energii cieplnej itp.,
– konserwacji, naprawy lub wymiany urządzeń,
– kontroli stanu technicznego urządzeń w trakcie okresu rozliczeniowego.
b) Ochrony urządzeń przed zniszczeniem – w przypadku uszkodzeń urządzeń zawinionych przez
użytkownika koszty doprowadzenia urządzenia do stanu właściwego obciążają
użytkownika.
c) Natychmiastowego zgłoszenia Spółdzielni o:
– uszkodzeniu urządzeń,
– stwierdzeniu niewłaściwego działania,
– naruszeniu plomb.
15. Sporne sprawy będą regulowane w oparciu o przepisy „„Systemu indywidualnego
rozliczania kosztów ogrzewania” specjalistycznej firmy rozliczeniowej oraz zgodnie z
przedmiotowymi Polskimi Normami PN EN 834 (Podzielniki kosztów ogrzewania do
rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki, przyrządy zasilane energią elektryczną).
$6
Zasady indywidualnego rozliczania kosztów: energii cieplnej dostarczonej na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody i odprowadzenia Ścieków oraz
energii elektrycznej wspólnego użytkowania
k Koszty dostaw ciepła dzielą się na:
a) koszty stałe (moc zamówiona, przesył, abonament) rozliczane wg $1 pkt 15 lita,
b) koszty zmienne (na podstawie wskazań ciepłomierza w węźle cieplnym) $1 pkt 15 lit b, które
będą rozliczane w podziale:
– koszty wspólne (straty ciepła w obrębie jednostki rozliczeniowej, przenikanie ciepła
przez ściany, ogrzewanie powierzchni wspólnych ogólnego użytku jak klatki, pralnie,
pomieszczenia gospodarcze, suszarnie, łazienki, szyby windowe) rozliczane wg
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w m*,
– koszty indywidualne (zależne od faktycznego zużycia wykazanego przez zamontowane
podzielniki) rozliczane są wg wskazań podzielników.
Przyjmuje się procentowy udział kosztów zmiennych (na wspólne i indywidualne) wg
proporcji:
40% – koszty wspólne
60% – koszty indywidualne
Na system pomiarowo-rozliczeniowy indywidualnego rozliczania kosztów c.o. w lokalu
10

składa się suma wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na poszczególnych
grzejnikach. Wskazania te stanowią następnie podstawy do ustalenia rzeczywistych kosztów
zużytej energii cieplnej w lokalu określone w niniejszym Regulaminie.
Ś Odczytów oraz rozliczeń kosztów dokonują pracownicy firmy rozliczeniowej, z którą
Spółdzielnia zawarła umowy na wykonanie wyżej wymienionych prac wg zasad uzgodnionych
z NSM Sopot Dolny.
4. Odczyty i rozliczenia zużycia energii cieplnej dokonywane będą zdalnie raz w roku po
zakończeniu sezonu grzewczego wg wskazań wszystkich podzielników, jak również mogą być
dokonane w terminach doraźnych, których celem jest analiza i kontrola zużycia energii cieplnej.
s W przypadku trudności przeprowadzenia zdalnego odczytu, osoba posiadająca prawo do
lokalu będącego w zasobach Spółdzielni winna udostępnić swój lokal w wyznaczonym
terminie celem dokonania odczytu. Odczytu dokonuje upoważniona przez Zarząd osoba w
obecności osoby posiadającej prawo do lokalu, która każdorazowo potwierdza podpisem
odczytane wskazania podzielników oraz stan plomb.
6. Współczynniki korygujące zużycia ciepła będą uwzględniały rodzaj danego budynku, jego
lokalizację, lokalizację lokalu mieszkalnego, rodzaj instalacji c.o. oraz jego typ.
7. . Osoba posiadająca prawo do lokalu będącego w zasobach Spółdzielni wnosi przez cały
rok kalendarzowy opłatę zaliczkową na poczet ponoszonych kosztów energii cieplnej ustaloną
na podstawie urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węźle budynku oraz zasad określonych
w $7 pkt 1.
Wielkość jednostkowych wskaźników zużycia ciepła niezbędnych do ustalenia wysokości zaliczek
na potrzeby c.o. w poszczególnych lokalach mieszkalnych, ustala każdorazowo Zarząd biorąc za
podstawy do wyliczeń poprzedni sezon grzewczy.
8. Całkowita ilość ciepła zużytego w lokalach mieszkalnych zasilanych z jednego węzła
cieplnego, mierzona jest przez ciepłomierz główny zainstalowany w węźle budynku, który stanowi
podstawy do rozliczeń pomiędzy dostawcą ciepła, a Spółdzielnią oraz Spółdzielnią, a osobami
posiadającymi prawo do lokalu wg taryfy opłat dostawcy.
9. W przypadku zmiany cen dostawcy za dostarczoną energię cieplną przyjmuje się nowe
wielkości opłat zaliczkowych.
10. Nadpłata i niedopłata opłat zaliczkowych, z tytułu rzeczywistych kosztów zużytego ciepła,
wynikająca z rozliczenia zostanie rozliczona z właścicielem prawa do lokalu zgodnie z $ I pkt 8.
11. Wodomierze indywidualne ciepłej wody są podzielnikami ilości zużytej energii cieplnej
wynikającej ze wskazań licznika energii cieplnej, zainstalowanego w węźle budynku.
12. – Koszt ciepła zawartego w l m” wody jest iloczynem zużycia energii cieplnej wyrażonej w GJ
oraz ceny energii cieplnej wynikającej z taryfy dostawcy ciepła, zatwierdzonej przez Urząd
Regulacji Energetyki.
13. Rozliczenie energii cieplnej pobranej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej dokonywać
się będzie wg poniższego algorytmu:
Suma kosztów wynikających z faktur za energię cieplną pobraną do podgrzania wody zimnej na
cele ciepłej wody użytkowej w okresie rozliczeniowym, mierzona w węźle budynku, dzielona
będzie przez sumę wskazań wodomierzy indywidualnych, łącznie z odbiorcami rozliczanymi
ryczałtowo.

Opłata za C.W.U
2 suma kosztów wg faktur za energię wskazania wodomierza
cieplną na cele c.w.u. w [zł] x
2 wskazań wodomierzy indywidualnych indywidualnego lub wysokość
ustalonego ryczałtu w danym lokalu oraz lokali mieszkalnych rozliczanych w[ ne]
ryczałtowo
w [zł]
14. Wartość średniego jednostkowego kosztu ciepła [Kc] mierzonego w [GJ] potrzebnego
do podgrzania m3 wody ustala się jako iloraz energii cieplnej pobranej do podgrzewu wody,
mierzonej w węźle budynku w [GJ] w okresie rozliczeniowym [Q] do ilości zużycia wody
w [m*] we wszystkich lokalach mieszkalnych zasilanych z danego węzła budynku [Wb].
Q [GJ]
Wb [ne]
153. Wysokość przedpłat – zaliczek na poczet rzeczywistych kosztów energii cieplnej
niezbędnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej określa się na podstawie rzeczywistych
kosztów poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym.
16. _ Temperatura ciepłej wody użytkowej na wylewce nie może być niższa niż 559C i wyższa
niż 60?C tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
$7
Ustalenie wielkości opłat zaliczkowych na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej, wody i odprowadzenia Ścieków oraz energii elektrycznej wspólnego użytkowania
1. Za energię cieplną do celów c.o. i c.w. lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki kosztów
bądź nie posiadające podzielników, których węzły rozdzielcze wyposażone są w liczniki ciepła będą
rozliczane wg faktycznie zużytej energii cieplnej, na podstawie odczytu z licznika oraz kosztów
rzeczywistych wynikających z faktury.
1.1. Indywidualna oplata zaliczkowa dla lokali mieszkalnych wyposażonych w podzielniki
kosztów wyliczana będzie wg następujących wzorów:
12

a) Indywidualny wskaźnik wynikowy wyliczony na podstawie poprzedniego sezonu
grzewczego
K/m-c
Wi————— :Pum
cj
b) Prognozowany wskaźnik indywidualny
Wip=Wi x 7m-cy / 12 m-cy
c) Wzór indywidualnej opłaty zaliczkowej
O m-c = Wip x Pumx CIJ
Legenda:
Wi – indywidualny wskaźnik wynikowy wyliczony na podstawie poprzedniego sezonu
grzewczego w GJ/m2/m-c.
K / m-c – koszt miesięczny za energię cieplną i przesył zmienny przypadający na dany lokal
mieszkalny w poprzednim sezonie grzewczym.
Cj – cena łączna za energię cieplną, i przesył zmienny w zł/GJ w poprzednim sezonie
grzewczym.
CIj -cenałączna zaenergię cieplną, i przesył zmienny w zł/GJ na nowy sezon grzewczy.
Pum-powierzchnia użytkowa danego lokalu mieszkalnego w m”.
Wip – wskaźnik indywidualny prognozowany.
0 m-c- indywidualna oplata zaliczkowa dla lokali wyposażonych w podzielniki kosztów w
zł/m-c.
1.2. Indywidualna oplata zaliczkowa dla lokali mieszkalnych niewyposażonych w podzielniki
kosztów wyliczana będzie wg następującego wzoru:
Olm-c= Ww x Wzx Pum x CIj x 7 m-cy/ I2m-cy
Legenda:
OIm-c – indywidualna oplata zaliczkowa dla lokali nie wyposażonych w podzielniki kosztów
w zł/m-c.
Ww – wskaźnik średniego zużycia ciepła w poprzednim sezonie grzewczym przypadający na
dany węzeł.
Wz – wskaźnik w skali od 1,00 do 1,25, którego docelowa wielkość oraz zasadność
wprowadzenia w danym sezonie grzewczym, będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd.
13

1.2.1.W celu uniknięcia wysokich niedopłat i nadpłat ustala się minimalny indywidualny
wskaźnik Wi w wysokości 0,03 GJ/m oraz maksymalny indywidualny wskaźnik w wysokości
0,09 GJ/m .
1.3. W przypadku wyposażenia lokali mieszkalnych w podzielniki kosztów, wysokość opłat
zaliczkowych ustalona będzie indywidualnie na dany lokal przy uwzględnieniu wielkości
faktycznego zużycia wynikającego z odczytu oraz wskaźników korygujących. Decyzję o
wprowadzeniu indywidualnych opłat zaliczkowych podejmuje Zarząd biorąc pod uwagę:
a) stan wyposażenia lokali mieszkalnych w podzielniki kosztów,
b) bilans nadpłat i niedopłat w okresie poprzednich sezonów grzewczych,
c) przyjęte unormowania w świetle planowanych modyfikacji systemu, np. uwzględnienie
w rozliczeniu pionów grzewczych, trafność współczynników korygujących, reklamacje
i wnioski składane przez osoby posiadającej prawo do lokalu.
1.3.1.Jeżeli użytkownik lokalu składa oświadczenie w sprawie ustalenia niższej od
zaproponowanej przez Zarząd zaliczki na centralne ogrzewanie, jednocześnie winien złożyć
zobowiązanie iż w przypadku powstania niedopłaty, uiści ją w całości w terminie określonym w $5
pkt 11.4 lit. b. Oświadczenie może być rozpatrzone pozytywnie pod warunkiem braku zadłużenia
z tytułu opłat za lokal.
1.4. Lokale mieszkalne wyposażone w wodomierze indywidualne ciepłej wody znajdujące
się w budynkach z zainstalowanymi ciepłomierzami zbiorczymi do pomiaru ilości ciepła
zużytego do podgrzania wody, będą rozliczane z faktycznego zużycia ciepłej wody na podstawie
wskazań wodomierzy indywidualnych. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika
z ilości zużytej ciepłej wody w tym lokalu oraz ceny jej podgrzania za | m* określonej
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość zużycia ciepłej wody określona zostanie na
podstawie zużycia w analogicznym okresie rozliczeniowym.
2. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach, w których są. zainstalowane
wodomierze zbiorcze na zimną i ciepłą wodę będą rozliczane za faktycznie zużytą wodę
zgodnie ze wskazaniami wodomierzy m* Oplata zaliczkowa przypadająca na dany lokal
wynika z iloczynu wyliczonej całkowitej ilości wody przypadającej na dany lokal oraz ceny I m?
wody określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ilości osób zamieszkałych w
lokalu w okresie rozliczeniowym.
2.1. Opłata zaliczkowa za ciepłą i zimną wodę dla lokali mieszkalnych posiadających
wodomierze indywidualne będzie rozliczana na podstawie faktycznego odczytu
z wodomierzy. Opłata zaliczkowa przypadająca na dany lokal wynika z ilości zużytej ciepłej
i zimnej wody oraz z jej ceny za l m* określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość
zużycia wody i odprowadzenia ścieków określona zostanie na podstawie zużycia
w poprzednim okresie rozliczeniowym.
2.2. Ustala się miesięczną normę zużycia wody zimnej dla lokali mieszkalnych nie
wyposażonych w wodomierze w wysokości do 7 m? dla jednej osoby zamieszkałej, a dla zimnej
wody pobranej na cele ciepłej wody użytkowej do 7 m*.
3. Rozliczenie na poszczególne budynki energii elektrycznej wspólnego użytkowania będzie
dokonywane na podstawie faktycznego odczytu z liczników ogólnoadministracyjnych. Opłata
zaliczkowa przypadająca w przeliczeniu na | osobę miesięcznie wynika z iloczynu zużycia
energii elektrycznej przypadającej na | osobę oraz całkowitego kosztu I kWh energii
elektrycznej określonej zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. Ilość energii elektrycznej
przypadającej na dany lokal będzie wynikać ze zużycia energii elektrycznej w danym budynku
14

na oświetlenie klatek schodowych i piwnic i utrzymanie wspólnych systemów zasilanych
energią elektryczną (np. domofony, systemy oddymiania) w poprzednim okresie
rozliczeniowym, i w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie oraz ilości osób zamieszkałych
w danym lokalu. Powyższe zasady nie dotyczą energii zużytej przez dźwigi, gdyż ta jest
rozliczana do ilości osób zamieszkałych w budynkach posiadających dźwigi osobowe.
38
Wyznaczenie maksymalnego i minimalnego zużycia w lokalu
Dla każdego sezonu grzewczego (okresu rozliczeniowego) zostaje wyznaczone maksymalne
i minimalne zużycie w lokalach w rozliczanych nieruchomościach:
l. Maksymalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na | m” powierzchni lokali w budynku
wylicza się jako wartość zużycia ciepła na dany lokal wynikającą z technicznej możliwości dostawy
ciepła do lokalu.
Maksymalne obliczeniowe = » maksymalnych jednostek zużycia * LAF
jednostki zużycia w lokalu
Legenda:
LAF – współczynnik wyrównawczy (redukcyjny) wynikający z położenia lokalu w bryle budynku.
Maksymalne jednostki zużycia = Eco x 277,77 x 0,951
gdzie:
Eco – użytkowa energia cieplna z grzejników [GJ];
Eco = Qco X N X 24 X 3,6 X 10 X (tite”) / (tio-£eo)
gdzie:
Qco moc zainstalowana grzejników [W];
N liczba dni okresu grzewczego;
24 czas poboru ciepła w ciągu doby;
3,6x 10% _ współczynnik przeliczeniowy z MWh na GJ;
ti maksymalna temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniach lokalu [ 24?C];
te” średnia ważona temperatura zewnętrzna w okresie grzewczym;
tio obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach lokalu wg warunków
technicznych [ 20?C];
teo obliczeniowa temperatura sezonu grzewczego ( inaczej obliczeniowa temperatura
zewnętrzna dla danej strefy klimatycznej);
ŻY0,27 współczynnik przeliczeniowy z GJ na KWh;
0,951 współczynnik czułości bazowej podzielnika.
15

W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danych lokali wyliczonych na
podstawie odczytanych urządzeń jest większa niż wyliczona na podstawie wartości energii
użytkowej – wartość maksymalnych obliczeniowych jednostek zużycia, dokonuje się korekty
obliczeniowych jednostek zużycia zgodnie z wartością maksymalnych obliczeniowych jednostek
zużycia.
2. Minimalne zużycie w lokalach w przeliczeniu na | m* powierzchni lokali w budynku
wylicza się jako wartość zużycia ciepła do ogrzania lokalu konieczną do utrzymania w nim
temperatur, nie niższych niż temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń określone w
przepisach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07 grudnia 2021 r.
W przypadku gdy ilość obliczeniowych jednostek zużycia dla danego lokalu po przeliczeniu na
jednostkę powierzchni jest niższa niż 50% średniej ilości jednostek obliczeniowych na jednostkę
powierzchni wyliczonej dla wszystkich odczytanych lokali rozliczanej nieruchomości, dokonuje się
korekty ilości jednostek obliczeniowych dla takich lokali zgodnie z wyżej wymienioną wartością.
$9
Zakres informacji o kosztach zakupu ciepła dla budynku i lokalu
Dla rozliczeń przy wykorzystaniu wskazań podzielników kosztów ogrzewania, Spółdzielnia
dostarcza użytkownikowi, raz w roku rozliczenia kosztów ogrzewania wraz z poniższym zakresem
informacji:
1. dla budynku:
a) ilość pobranego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynku,
b) powierzchnię lub kubaturę budynku,
c) ilość pobranego ciepła przypadająca na lm? powierzchni lokali lub 1m* kubatury,
d) koszt pobranego ciepła w rozbiciu na koszty ogrzewania i koszty przygotowania ciepłej wody
użytkowej,
e) koszty stałe zakupu ciepła,
f) koszty zmienne zakupu ciepła wynikające z ilości pobranego ciepła,
g) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania,
h) porównanie średniego koszt ogrzewania lokali w budynku na Im” powierzchni lokali, w
tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,
i) porównanie średniego koszt podgrzania wody w budynku na Im” powierzchni lokali, w
tym samym okresie poprzedniego roku w formie graficznej,
j) informacje kontaktowe do organizacji zrzeszających lokatorów budynków wielolokalowych,
k) informacje dotyczące stron internetowych, gdzie możliwe jest uzyskanie informacji o
dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej,
I) informacje na temat procedur składania skarg oraz możliwości metod rozstrzygania
sporów.
16

2. dla lokalu:
a) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu,
b) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu
skorygowanych przez współczynniki wyrównawcze (redukcyjne),
c) wartość maksymalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
d) wartość minimalnego zużycia dla danego lokalu w sezonie grzewczym,
e) wielkość naliczonych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania,
f) wysokość miesięcznych zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania w następnym
sezonie grzewczym,
g) saldo rozliczenia, w tym wysokość nadpłaty lub niedopłaty,
h) porównanie ilości obliczeniowych jednostek zużycia do ilości obliczeniowych jednostek
zużycia w nieruchomości w formie tabelarycznej.
Stosowane współczynniki wyrównawcze (redukcyjne) dla poszczególnych lokali stanowią
załącznik nr I do niniejszego Regulaminu.
$10
Zakres informacji o zużyciu
1. Raz w miesiącu Spółdzielnia umożliwia uzyskanie informacji o zużyciu ciepła, zgodnie z
poniższym zakresem:
a) ilość pobranego ciepła w podziale na potrzeby centralnego ogrzewania oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej w budynku,
b) ilość zarejestrowanego ciepła przez ciepłomierze lokalowe lub ilość zarejestrowanych
jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w budynku,
c) ilość ciepła zużytego na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w danym lokalu,
d) ilość zarejestrowanych jednostek przez podzielniki kosztów ogrzewania w danym lokalu
z uwzględnieniem współczynników UF i współczynników wyrównawczych (redukcyjnych).
Legenda:
Współczynnik UF — jest to współczynnik przeliczeniowy charakterystyczny dla danego grzejnika
i zależny od jego indywidualnej wydajności cieplnej. Wartość UF zależy od rozmiarów grzejnika,
rodzaju grzejnika (typ, materiał, konstrukcja), powierzchni grzewczej (wielkość, rodzaj), od metody
montażu podzielnika oraz od typu podzielnika. Sposób wyznaczenia współczynnika UF określa
norma PN-EN 834.
2. – Informacje będą udostępniane na indywidualny wniosek osoby posiadającej prawo do lokalu
w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku do Spółdzielni.
Regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr 7/2023 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu
29.05.2023 r. i obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.
17