Informacje po Walnym Zgromadzeniu Członków

Szanowni Państwo,
Członkowie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny,
Informujemy, że w dniu 28 listopada 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków NSM Sopot Dolny.


Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni zatwierdziło sprawozdania finansowe, sprawozdania z
działalności Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019, 2020 i 2021. Została wybrana nowa Rada
Nadzorcza o czym informujemy Państwa na stronie www.nsmsopotdolny.pl w zakładce „Rada
Nadzorcza”. Cały program Walnego Zgromadzenia nie został zrealizowany i uchwałą przegłosowaną
większością głosów pozostałe punkty programu przeniesione zostały na kolejne Walne
Zgromadzenie Członków Spółdzielni , które według woli uczestników Walnego Zgromadzenia winno
się odbyć nie później niż do 30.06.2023.
Informujemy, że treść podjętych uchwał oraz protokół z Walnego Zgromadzenia Członków NSM
Sopot Dolny jest dostępny po zalogowaniu się do EBOK-u na naszej stronie internetowej.
z wyrazami szacunku
Zarząd NSM Sopot Dolny
Tomasz Sikora