„NOWY TERMIN” NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

Nowy Termin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ WSCHODNIO POŁUDNIOWEJ 15 mb *1,5m BUDYNKU NALEŻĄCEGO DO NUCYCIELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SOPOT DOLNY POŁOŻONEGO PRZY UL. BITWY POD POŁOWCAMI 15 A W SOPOCIE

Sopot, czerwiec 2021 r.

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie przy Al. Niepodległości 702 KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 2104

  1. Tryb udzielenia Zamówienia
  2. Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zw. dalej SIWZ dostępnej na stronie internetowej: https://nsmsopotdolny.pl/.
  3. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Technicznego inż. Piotr Pieńkowski tel. 693782269.

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

  1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.
  2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej wschodnio – południowej 15 mb * 1,5 m budynku przy ul. Bitwy pod Płowcami 15 A w Sopocie.

Więcej szczegółów