Przetarg nieograniczony na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych – Mściwoja II 52 w Gdańsku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na wymianie instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w 4 kondygnacyjnym 3 klatkowym budynku wielorodzinnym przy ul. Mściwoja II 52 w Gdańsku

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie

Al. Niepodległości 702

KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kierownik Działu Technicznego – Pan Piotr Pieńkowski tel. 539349238.

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał Komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych w 4 kondygnacyjnym 3 klatkowym Budynku wielorodzinnym położonym w Gdańsku przy ul. Mściwoja II 52:

W zakres zamówienia wchodzą:

>>Więcej<<