Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie balkonów w 11-kondygnacyjnym Budynku Wielorodzinnym przy Al. Niepodległości 690 w Sopocie

Nowe Warunki

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie

Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot

KRS 0000067848, REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04 lub 539 349 238

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Technicznego Pan Piotr Pieńkowski tel. 539 349 238

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont 70 sztuk balkonów oraz wymiana 7 sztuk balustrad francuskich (na parterze) w 11-kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym w Sopocie przy Al. Niepodległości 690:

W zakres zamówienia wchodzą w szczególności:

 1. Demontaż 77 balustrad stalowych
 2. Zerwanie z płyty balkonowej, glazury, wylewki, starej powłoki uszczelniającej oraz obróbek blacharskich
 3. Uzupełnienie ubytków w płytach balkonowych
 4. Malowanie płyty balkonowej środkiem Hydroizolacyjnym np. Atlas Woder Duo zgodnie z technologią producenta
 5. Montaż nowych obróbek blacharskich na płytach balkonowych
 6. Ułożenie na płycie dwóch warstw papy termozgrzewalnej z wywinięciem na elewację budynku (3 cm nad wylewkę)
 7. Wykonanie wylewki betonowej z domieszką środków uszczelniających
 8. Czyszczenie ręczne istniejących balustrad i ich pomalowanie na kolor zgodnie z projektem
 9. Pokrycie suchej wylewki warstwą żywicy epoksydowej z domieszką przeciwpoślizgową
 10. Montaż obróbek blacharskich przy progach drzwi balkonowych (koniecznie pod ramę okienną)
 11. Montaż obróbek blacharskich z wcięciem w elewację na ścianie balkonowej
 12. Utylizacja odpadów.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Warunki udziału

Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Należy do oferty przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez kierownika budowy ze strony Wykonawcy.
 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
 3. wykazać, że w okresie ostatnich 4 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonanie co najmniej 2 umów, których przedmiot odpowiadał swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego postępowania
 4. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- zatrudniają co najmniej 8 pracowników
 5. dysponować odpowiednim potencjałem ekonomicznym i finansowym (przerób w poprzedzającym roku minimum 1 mln potwierdzone dokumentem finansowym- odpowiedni PIT)
 6. wykazać, że w okresie ostatniego roku przed wszczęciem postępowania, wykonali na obszarze Polski zadania zgodne z zamówieniem.

Ubiegający się o zamówienie winni złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

b) ofertę cenową (kosztorys ofertowy) zawierający cenę brutto i netto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w SIWZ,

d) w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy złożyć:

– dane o firmie/zatrudnienie, usprzętowienie, kwalifikacje/oświadczenie, że oferent zatrudnia i/lub współpracuje z osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z dołączeniem kserokopii tych uprawnień (zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego)

– oświadczenie oferenta o sytuacji finansowej oferenta

– wykaz prac zrealizowanych (minimum 2) w okresie ostatnich 4 lat oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac zawierający wskazanie podmiotu na rzecz którego były wykonywane prace o analogicznej tematyce i zakresie, w tym opinię tego podmiotu o należytym wykonaniu przedmiotu umowy

– aktualne zaświadczenie o zarejestrowaniu prowadzonej działalności: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź wpis w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne – z datą nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosku w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

– aktualna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250.000,00 zł, zawartej na okres, który nie upłynie wcześniej niż w dniu 31.12.2024 r.

– oświadczenie o warunkach gwarancji

– referencje.

W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył kopie dokumentów, kopie te na każdej stronie winny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodne z oryginałem. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przedstawić oryginały dokumentów lub notarialnie poświadczone ich kopie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta cenowa powinna zostać przygotowana na podstawie wizji lokalnej na obiekcie. Cena oferty musi określać wynagrodzenie za realizację całości zamówienia, tj. uwzględniać wszystkie wymagania wykonania zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty i ryzyka, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.

IV. Wymagania dotyczące WADIUM

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

V. Wymagania dotyczące sposobu składania ofert i ich oceny

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień.

Ofertę wraz z załącznikami składa się w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny przy Al. Niepodległości 702 w Sopocie w terminie nieprzekraczalnym do dnia 12.07.2024 r. do godz. 14:00 z dopiskiem „Al. Niepodległości 690 w Sopocie – remont balkonów)”. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania koperty.

Komisja Przetargowa otworzy koperty z ofertami na części jawnej posiedzenia w obecności Wykonawców oraz przedstawicieli Mieszkańców wskazanego Budynku w dniu 16.07.2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółdzielni. Komisja Przetargowa zapoznaje się z materiałami przetargowymi w trybie niejawnym, dokonuje oceny ofert i wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Oferent może wycofać złożona ofertę, dopóki nie minął termin składania ofert.

Po przeanalizowaniu treści złożonych ofert Komisja Przetargowa sporządzi wykaz oferentów, którzy zakwalifikowali się do II etapu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego najpóźniej do dnia 24.07.2024 r. do godz. 13:00.

W II etapie Komisja przeprowadzi negocjacje z poszczególnymi oferentami.

Kryteria oceny ofert:

a) cena oferty – punkty od 0 – 6

b) termin i forma płatności – punkty od 0 – 6

c) maksymalny czas, jaki upłynie od zgłoszenia reklamacji (w ramach gwarancji) do podjęcia czynności gwarancyjnych – punkty od 0 -3

d) oferowany termin realizacji – punkty od 0 – 3

e) długość okresu gwarancji i rękojmi – punkty od 0 -3

f) referencje potwierdzające doświadczenie – punkty od 0 -3

g) ocena porównawcza rozmów negocjacyjnych – punkty od 0 – 3.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza pod kątem wskazanych kryteriów oceny oraz który podpisze z Zamawiającym umowę na realizację przedmiotu zamówienia.

Wyłonienie Wykonawcy, którego oferta spełniała wymogi SIWZ i najbardziej odpowiadała Zamawiającemu nastąpi najpóźniej do dnia 2407.2024 r.

Spółdzielnia powiadomi oferentów o wynikach postępowania na stronie internetowej oraz pod wskazany w ofercie adres e-mail, jeśli takowy zostanie podany i określi termin zawarcia umowy.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

Zamawiający odrzuci oferty niekompletne lub nieodpowiadające kryteriom określonym w niniejszej specyfikacji.

Z tytułu przygotowania ofert bądź unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w terminie do 21 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty.

VI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia określa się do 4 miesięcy dni od daty podpisania umowy.

VII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy na realizację przedmiotu

Zamawiający z kwoty wynagrodzenia netto objętej fakturą VAT zatrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 5 %. Strony zgodnie ustalają, że kaucja gwarancyjna wynosi 5 % wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający zatrzyma 5 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet usuwania wad w przedmiocie umowy, które mogą wystąpić w ciągu okresu gwarancji i rękojmi. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi w terminie 30 dni, po upływie okresu gwarancji i rękojmi na podstawie protokołu sporządzonego w związku z upływem okresu gwarancji i rękojmi zawierającego informacje o braku lub usunięciu zgłoszonych wad, chyba że zostanie wydatkowana przez Zamawiającego lub podmiot trzeci w części lub całości na usunięcia wad.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy ustala się w wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający zatrzyma 3 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy podlega zwrotowi w terminie 30 dni, po upływie okresu gwarancji i rękojmi dni na podstawie protokołu z przeglądu o braku lub usunięciu zgłoszonych wad. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy, wynikających m.in. z tytułu kar umownych.

Kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia netto,

Łączna wysokość kar umownych, które może naliczyć Zamawiający nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia umownego netto.

Dopuszczalne jest żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Rozliczenie przedmiotu umowy następuje w walucie PLN.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i umowie.

Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robot bez zastrzeżeń całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Strony ustalają, że zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie z należności Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kaucji gwarancyjnej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili podpisania umowy.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z wykonywaniem prac będących przedmiotem umowy, za skutki jego wykonywania, w tym za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

Korzystanie z mediów takich jak woda i energia elektryczna odbywa się za odpłatnością na zasadach uzgodnionych z administracją Spółdzielni.

Współdziałanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się na drodze telefonicznej i e-malowej oraz drogą korespondencji listowej poleconej za potwierdzeniem odbioru.

VIII. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (dalej RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny z siedzibą przy Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot, reprezentowana przez: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej. Administrator może w celu realizacji umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji umowy.

1) Dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji przedmiotu zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2)Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Zamawiającym, a po rozwiązaniu tej umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

4)Posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa i nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników];

– na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia swoich danych;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego];

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

4)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5)Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Sopot, dnia 20.06.2024 r.