Przetargu nieograniczony na wykonanie robót polegających na remoncie klatki schodowej

W dniu 09.06.2023. biuro spółdzielni nie będzie czynne. W związku  z  powyższym przedłuża się termin składania ofert do dnia 12.06.2023 do godz.15.00. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót polegających na remoncie klatki schodowej w 11 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym przy al. Niepodległości 710 w Sopocie

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie

Al. Niepodległości 702, 81-853 Sopot

KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Kierownik Działu Technicznego Piotr Pieńkowski tel. 539349238.

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont klatki schodowej w 11 kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym położonym w Sopocie przy Al. Niepodległości 710.

Zakres zamówienia:

W zakres zamówienia wchodzą:

 1. Uzupełnienie ubytków, wyrównanie, szpachlowanie ścian i sufitów, biegów schodowych
 2. Wkłucie przewodów biegnących po klatce schodowej w tynk
 3. Malowanie całościowe klatki bez lamperii, kolory do ustalenia
 4. Oczyszczenie i powtórne malowanie balustrady na klatce schodowej
 5. Wymiana mocowań i malowanie krat zabezpieczających okna klatki schodowej przed uszkodzeniem.
 6. Wymiana pochwytu (kolor do ustalenia)
 7. Wymiana 12 skrzynek hydrantów p.poż na spełniające aktualne przepisy (zamek otwierany toporkiem)
 8. Uzupełnienie fug w istniejącej glazurze
 9. Wymiana zabudowy i drzwi wejściowych do klatki schodowej oraz drzwi do przedsionka na zabudowę z profili aluminiowych, szklenie dwuszybowe
 10. Przeniesienie instalacji kasety domofonowej na zewnątrz budynku
 11. Remont przedsionka
 12. Przeniesienie skrzynek pocztowych do przedsionka (wykonanie zabudowy prawej ściany przedsionka)

>>Więcej<<