Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty polegające na wymianie posadzek w piwnicy oraz wykonaniu izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie .

Zamawiający:

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Sopot Dolny w Sopocie

Al. Niepodległości 702

KRS 0000067848,REGON 192622592, NIP 585-13-84-204

e-mail: sekretariat@nsmsopotdolny.pl tel. 58 551 21 04

I. Tryb udzielenia Zamówienia

Przetarg nieograniczony przeprowadzony na zasadach określonych w „Regulaminie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Sopot Dolny” zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2016 Rady Nadzorczej NSM Sopot Dolny w dniu 21.11.2016 r. ze zm.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kierownik Działu Technicznego – Pan Piotr Pieńkowski

tel. 539349238, e-mail: piotr.pienkowski@nsmsopotdolny.pl

Informacje o zamówieniu udzielane będą w godzinach: 8.30 – 15.00.

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, otwarcia ofert i oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zarząd Spółdzielni powołał Komisję.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana posadzek w piwnicy oraz wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych Budynku przy ul. Mieszka I 7 w Sopocie. Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia znajduje się w siedzibie Spółdzielni.

Zakres zamówienia:

  •  Etapowy demontaż i utylizacja starej posadzki betonowej w piwnicach Budynku „296 m2” ok 29 m3 gruzu
  • Wywóz gruntu spod posadzki 296 m2 (15 cm) – w przypadku występowania pod posadzką piasków nadających się do tego celu dopuszczamy wykorzystanie go jako kruszywa do produkcji podsypki cementowo-piaskowej zamiast betonu podkładowego
  • Ułożenie 10 cm warstwy betonu podkładowego
  • Skucie starych luźnych tynków i nałożenie nowych w miejscu wykonywania izolacji poziomej
  • Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii
  • Ułożenie 10 cm warstwy hydrobetonu z uszczelniaczem, zbrojonego o siatkę zgrzewaną. #15×15 cm z drutu fi 6
  • Nałożenie warstwy płynnej izolacji płyty z malowaniem ścian na wysokość 15 cm nad poziom płyty
  • Wylanie posadzki nawierzchniowej o grubości 5 cm

Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej 223 mb. x 0,4 m.

>> Więcej <<